Quyết định 18/2007/QĐ-BTM Ban hành quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử Lưu

6 1 29/07/2007 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 18/2007/QĐ-BTM Ban hành quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THƯƠNG MẠI---------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------Số: 018/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬBỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠICăn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;Căn cứ Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ vềthương mại điện tử;Căn cứ Nghị định số 26/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữký số;Căn cứ Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010;Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mạihướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị địnhsố 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết LuậtThương mại về xuất xứ hàng hóa;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Xuất nhập khẩu, Thương mại điệntử và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;- Trang web Chính phủ;- Công báo;- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;BỘ TRƯỞNGTrương Đình Tuyển - Trang web MOT;- Lưu: VT, TMĐT. QUY CHẾCẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬ(Ban hành kèm theo Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 2007 củaBộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử)Chương 1:QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhQuy chế này quy định điều kiện và quy trình cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (C/Ođiện tử) đối với các C/O do Bộ Thương mại cấp cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.Điều 2. Đối tượng áp dụngQuy chế này áp dụng đối với:- Các thương nhân hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại Việt Nam.- Các Tổ chức cấp C/O thuộc Bộ Thương mại.Điều 3. Giải thích từ ngữ1. eCoSys là Hệ thống quản lý và cấp C/O điện tử do Bộ Thương mại triển khai theoĐề án quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử được phê duyệt tại Quyết định số0519/QĐ-BTM ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thương mại. eCoSys có địa chỉ làhttp://ecosys.mot.gov.vn.2. Hệ thống MOT-CA bao gồm toàn bộ thiết bị công nghệ thông tin, thẻ và thiết bị đọcthẻ MOT-CA, phần mềm tin học, quy trình chứng thực chữ ký số và các yếu tố liênquan khác của Bộ Thương mại đảm bảo cho việc sử dụng chữ ký số tin cậy, an toàn.3. ECVN là Cổng Thương mại điện tử quốc gia do Bộ Thương mại quản lý, có địa chỉlà http://www.ecvn.com.Chương 2:ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆNTỬĐiều 4. Điều kiện pháp lýThương nhân chưa từng vi phạm các quy định về cấp Chứng nhận xuất xứ quy định tạiNghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chitiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá. Điều 5. Điều kiện năng lựcThương nhân phải đạt được một trong các điều kiện sau:1. Là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Thương mại xét chọn;2. Là doanh nghiệp xuất khẩu dệt may, giày dép, có kim ngạch xuất khẩu bình quântrong 3 năm gần đây đạt trên 30 triệu USD/năm;3. Là thành viên vàng hoặc thành viên bạc của ECVN;4. Được các hiệp hội ngành hàng giới thiệu và bảo lãnh. Điều 6. Điều kiện về kỹ thuậtThương nhân phải đảm bảo:1. Có cán bộ vận hành các thiết bị công nghệ thông tin; 2. Có máy vi tính nối mạng Internet;3. Có máy in laser hoặc máy in phun;4. Có hệ thống an ninh, bảo mật tích hợp được với Hệ thống MOT-CA của Bộ Thươngmại.Chi tiết các điều kiện về kỹ thuật của điều này được quy định tại Phụ lục I của Quychế này.Điều 7. Đăng ký tham gia eCoSysThương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Quychế này phải đăng ký với Bộ Thương mại để được cấp C/O điện tử. Hồ sơ đăng ký baogồm:1. Đơn đăng ký tham gia eCoSys có chữ ký của người có thẩm quyền (Phụ lục II).2. Danh sách các đơn vị, cán bộ được uỷ quyền ký hồ sơ đề nghị cấp C/O.3. Thẻ CA theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I của Quy định này. Mỗi thẻ chỉ cấpcho 01 đơn vị, cán bộ của thương nhân.Thương nhân nộp bộ hồ sơ đăng ký tham gia eCoSys tại Tổ chức cấp C/O. Điều 8. Cấp chứng thư sốTrong thời hạn không quá 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng kýtham gia eCoSys của thương nhân, Bộ Thương mại có trách nhiệm cấp chứng thư sốcho thương nhân để thương nhân có thể sử dụng chữ ký số. Việc sử dụng chữ ký sốtuân theo quy định pháp luật hiện hành và Quyết định số 25/2006/QĐ-BTM ngày 25tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế sử dụngchữ ký số của Bộ Thương mại.Chương 3:QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬ