Quyết định 17/QĐ-BCT năm 2017 Về việc bãi bỏ quyết định 6139/QĐ-BCT ngày 28/08/2013 Phê duyệt quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo Lưu

12 2 03/01/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 17/QĐ-BCT năm 2017 Về việc bãi bỏ Quyết định 6139/QĐ-BCT ngày 28/08/2013 Phê duyệt quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Từ khóa : xuất khẩu gạo

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 17/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 6139/QĐ-BCT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG PHÊ DUYỆT QUY HOẠCHTHƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠOBỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ vềkinh doanh xuất khẩu gạo;Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc giao BộCông Thương xem xét việc bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạotại công văn số 10257/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Văn phòngChính phủ;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Bãi bỏ Quyết định số 6139/QĐ-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộtrưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩugạo.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Xuất nhậpkhẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhânkinh doanh xuất khẩu gạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- Các Bộ: TP, NN&PTNT, TC, KH&ĐT;- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các Vụ, Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ;- Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK (15).