Quyết định 1786/QĐ-BNN-CB ngày 18/05/2015 bãi bỏ một số điều Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa Lưu

44 1 17/05/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 1786/QĐ-BNN-CB ngày 18/05/2015 bãi bỏ một số điều Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 1786/QĐ-BNN-CB Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVề việc bãi bỏ một số điều của Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nộidung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài tronglĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sảnBỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;Căn cứ Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật;Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn;Căn cứ Thông tư 09/2013/TT-BTP ngày 15/06/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiếtthi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối và Tổngcục trưởng Tổng cục Thủy sản,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung củaNghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đạilý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nôngnghiệp, lâm nghiệp và thủy sản như sau:1. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 32.2. Bãi bỏ đoạn “hoặc Danh mục giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện quy định tạiPhụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này” trong khoản 2 Điều 32.1 3. Bãi bỏ Phụ lục 3 Danh mục giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Chế biếnnông lâm thủy sản và Nghề muối, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lãnh đạo Bộ;- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Website Chính phủ; Website Bộ NN&PTNT;- Lưu: VT, CB.BỘ TRƯỞNGCao Đức Phát 2