Quyết định 1655/QĐ-BTC năm 2017 về thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ Lưu

29 1 22/08/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 1655/QĐ-BTC năm 2017 về thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1655/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC HẢI QUAN HẬU GIANG THUỘC CỤC HẢIQUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Chi cục Hải quan Hậu Giang thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ điều kiện cụ thể quyết định thời điểm hoạtđộng chính thức của Chi cục Hải quan Hậu Giang.Điều 2. Chi cục Hải quan Hậu Giang là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- UBND tỉnh Hậu Giang;- Cục Hải quan tp Cần Thơ;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG1 - Sở Tài chính, Cục Thuế; KBNN Hậu Giang;- Lưu: VT, Vụ TCCB.Vũ Thị Mai 2