Quyết định 1625/QĐ-BTC ngày 12/08/2015 Công bố thủ tục hành chính mới về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập Lưu

12 0 11/08/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 1625/QĐ-BTC ngày 12/08/2015 Công bố thủ tục hành chính mới về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1625/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ NHẬP KHẨUNGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN VÀ BỘ PHẬN PHỤ TRỢ ĐỂ SẢNXUẤT CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRỌNG ĐIỂMTHUỘC CHƯƠNG 98 CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI TRONG LĨNHVỰC THUẾ QUAN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀICHÍNHBãi bỏ theo Quyết định 2746/QĐ-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2015BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ bằng sắt hoặc thép để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98, mã hàng 9834.12.90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạmvi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/08/2015.1 Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;- Lưu VT,Vụ CST(PXNK).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNGQUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộtrưởng Bộ Tài chính)I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chínhSTT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện1 Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu hàng năm; danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩuđể sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 (Danh mục).Thuế quan Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phốII. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính1. Trình tự thực hiện:Theo quy định tại Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính bổsung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính (Thông tư số 101/2015/TT-BTC) và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 củaBộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư số 38/2015/TT-BTC).2. Cách thức thực hiện:2 a) Đối với doanh nghiệp:- Doanh nghiệp phải đăng ký Danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 (Danh mục) trực tiếp tại cơ quan hải quan với số lượng nhập khẩu hàng năm phù hợp với quy mô công suất/nhu cầu sử dụng để sản xuất, lắp ráp hàng năm củanhà máy.- Người khai hải quan phải thực hiện đăng ký Danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 trực tiếp tại Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên thuộc Danh mục. Hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi cấp Danh mục gồm:+ Xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Danh mục;+ Công văn đề nghị cấp Danh mục;+ Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi.- Trường hợp Danh mục đã đăng ký nhưng cần sửa, bổ sung thì người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa lần đầu hoặc trước thời điểm nhập khẩu cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục để chứng minh việc sửa đổi, bổ sung là phù hợp. Hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi cấp Danh mục sửa đổi, bổ sung gồm:+ Công văn đề nghị cấp Danh mục thay đổi, bổ sung;+ Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi thay đổi, bổ sung.- Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải quan có hồ sơ đề nghị cơ quan nơi cấp Danh mục lần đầu đề nghị cấp lại, bao gồm:+ Công văn đề nghị cấp lại Danh mục trong đó nêu rõ: lý do mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi; Tên, lượng, trị giá hàng hóa theo Danh mục; Tên, lượng, trị giá hàng hóa thực tế đã nhập khẩu theo Danh mục; Tên, lượng, trị giá hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu theo Danh mục;+ Toàn bộ tờ khai hải quan của số lượng hàng hóa đã nhập khẩu theo Danh mục;+ Bản Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng cuối cùng trước khi thất lạc (01 bản chụp có xác nhận của cơ quan hải quan nơi nhập khẩu).- Người khai hải quan phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những khai báo trên.- Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan nơi cấp Danh mục các hồ sơ sau:+ Hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành;+ Công văn đề nghị áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo Chương 98 của doanh nghiệp sử dụng Danh mục; trong đó nêu rõ loại nguyên liệu, vật tư, linh 3