Quyết định 16/2006/QĐ-BTC Về việc thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia Lưu

5 0 23/03/2006 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 16/2006/QĐ-BTC Về việc thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 16/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG DỆT, MAY CÓ XUẤT XỨTỪ EU, HOA KỲ VÀ AUSTRALIA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;Căn cứ Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam vàCộng đồng Châu Âu về tiếp cận thị trường ký ngày 3/12/2004; Hiệp định về thươngmại hàng dệt, may ký giữa Việt nam và Hoa Kỳ cho giai đoạn 2003 - 2005; Hiệp địnhhợp tác kinh tế và thương mại song phương ký ngày 14/6/1990 giữa Việt nam vàAustralia;Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn số 56/TM-DM ngày 2/3/2006 vềthực hiện cam kết Hiệp định về thương mại hàng dệt may Việt nam - Hoa Kỳ và theođề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế; QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Tiếp tục áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu công bố cho năm 2005 quiđịnh tại các Quyết định số 192/2003/QĐ-BTC ngày 25/11/2003, số 13/2005/QĐ-BTCngày 8/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các lô hàng dệt may có Tờ khai hảiquan đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1/1/2006 đến ngày 31/12/2006 và có giấychứng nhận xuất xứ hàng hoá của các nước thuộc cộng đồng Châu Âu (EU), của HợpChủng quốc Hoa Kỳ và của Australia. Các lô hàng nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày1/1/2006 nếu có đủ điều kiện áp dụng theo Quyết định này nhưng đã nộp thuế với mứcthuế suất thuế nhập khẩu cao hơn thì số tiền thuế chênh lệch giữa số thuế đã nộp vớisố thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại quyết định này sẽ được xử lýhoàn trả. Điều 2: Đối với những mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại Điều 1nêu trên cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) qui định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho các mặthàng này là mức thuế suất ưu đãi (MFN).Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hải quanđăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bộ trưởng cácBộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thi hànhQuyết định này./. Nơi nhận: - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng - VP TW Đảng, VPCP- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án nhân dân tối cao- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ- Công báo.- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp - UBND, Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quancác tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Ban, đơn vịtrực thuộc Bộ Tài chính - Lưu: VT (2), HTQT, CST (2) KT.BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG Trương Chí Trung