Quyết định 159/QĐ-HQTTH năm 2016 Quy định về giám sát, quản lý hải quan đặc thù đối với hàng hóa xuất khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung tỉnh Thừa Thiên Huế Lưu

15 0 21/08/2016 Nguồn : TCHQ 7 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 159/QĐ-HQTTH năm 2016 Quy định về giám sát, quản lý hải quan đặc thù đối với hàng hóa xuất khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 159/QĐ-HQTTH Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI KHU CHUYỂN TẢI CỬA BIỂN TƯ HIỀN - TƯ DUNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-CHHVN ngày 29/05/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam công bố mở Khu chuyển tải tại cửa biển Tư Hiền - Tư Dung của Công ty Cổ phần khai thác sản xuất khoáng sản 55; Căn cứ công văn số 3220/CHHVN-CTHH ngày 15/8/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai thác Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trên cơ sở công văn số 7731/TCHQ-GSQL ngày 24/06/2014 của Tổng cục Hải quan về việc quản lý giám sát hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giám sát, quản lý hải quan đặc thù đối với hàng hóa xuất khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 175/QĐ-HQTTH ngày 04/07/2014 và chấm dứt thực hiện khi Quyết định mở Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung của cơ quan quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải hết hiệu lực. Điều 3: Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Tổng cục Hải quan (Cục GSQL); (để b/cáo); - Đ/c Cục trưởng; (để b/cáo); - Các Phó cục trưởng; (để b/cáo); - Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để t/hiện); - Lưu: VT, NV (GSQL). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Bình Tú QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI KHU CHUYỂN TẢI CỬA BIỂN TƯ HIỀN - TƯ DUNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-HQTTH ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Thừa Thiên Huế) Phần I QUY ĐỊNH CHUNG Hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan; Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Xây Dựng, Quy trình của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, do đặc thù của Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung không có hệ thống kho, bãi, cổng cảng, hàng hóa xuất khẩu được giao nhận trực tiếp từ xà lan tàu hút lên phương tiện vận tải xuất cảnh nên được quy định thêm một số nội dung như sau: 1. Địa bàn giám sát: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; Quyết định số 342/QĐ-CHHVN ngày 29/05/2014 và công văn số 3220/CHHVN-CTHH ngày 15/8/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam, phạm vi giám sát Hải quan tại Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính rộng 312,5m, với tâm tại tọa độ 16° 22'37,8" N, 107°56'44,1" E, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và tuyến đường vận chuyển bằng xà lan từ khu vực khai thác của Dự án quy hoạch chính trị, ổn định cửa Tư Hiền đã được phê duyệt đến Khu chuyển tải. 2. Thời gian giám sát, phương thức giám sát: a) Thời gian giám sát: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Hải quan. b) Phương thức giám sát: Giám sát trực tiếp của công chức Hải quan. 3. Đối tượng giám sát: a) Hàng hóa xuất khẩu: Cát nhiễm mặn thuộc Dự án đầu tư “nạo vét thông luồng và tận thu cát nhiễm mặn tại cửa biển Tư Hiền - Tư Dung và Thuận An để xuất khẩu” của Công ty cổ phần khai thác khoáng sản 55. b) Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh bao gồm: Tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài vận chuyển hàng xuất khẩu của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản 55. 4. Trường hợp vì lý do khách quan mà hàng hóa chưa xuất ngay được, doanh nghiệp có đơn đề nghị, Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt thì được lưu giữ (thời hạn theo quy định), bảo quản hàng hóa và các phương tiện vận tải neo đậu trong địa bàn hoạt động của Hải quan tại Khu chuyển tải cửa biển Tư Hiền - Tư Dung. Giao Chi cục