Quyết định 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Lưu

334 12 07/02/2020 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH------------Số: 155/QĐ-BTCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020QUYẾT ĐỊNHBan hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra----------------------BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06tháng 4 năm 2016;Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 củaChính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hảiquan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thihành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ công văn số 197/TTg-KTTH ngày 7/2/2020 của Thủ tướng Chínhphủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa taysát trùng; nguyên liệu để sản xuất khẩu trang, nước sát trùng, các vật tư, thiết bịcần thiết phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus coronagây ra;Trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Bộ Tài chính với Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, BộCông Thương;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các mặt hàng đượcmiễn thuế nhập khẩu khẩu phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấpdo chủng mới của virus Corona gây ra theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.Chính sách quản lý đối với các mặt hàng thuộc Danh mục ban hành kèmtheo Quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật.Điều 2. Tổ chức thực hiệnCăn cứ Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định này giao các đơnvị triển khai các nhiệm vụ sau:1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hảiquan thực hiện thống nhất việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phòng,chống dịch bệnh kịp thời. 2. Cơ quan hải quan làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu trong thông quan đốivới hàng hóa tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; phối hợp với cáccơ quan liên quan kiểm tra, đảm bảo việc nhập khẩu đúng mục đích miễn thuế.Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sử dụng không đúng mục đích miễn thuế thì xử lýtheo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật về quản lýthuế. 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trựcthuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.4. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, doanhnghiệp nhập khẩu; các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Tàichính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.Điều 3. Hiệu lực thi hànhQuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày có văn bản công bố hếtdịch của cấp có thẩm quyền./.Nơi nhận:- Lãnh đạo Bộ;- Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp;- UBND các tỉnh, thành phố;- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BTC;- Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;- Lưu: VT, TCHQ ( b).BỘ TRƯỞNGĐã kýĐinh Tiến DũngDANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊMĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA GÂY RA(Ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởngBộ Tài chính)STT Tên mặt hàng Tiêu chí Mã HS1 Khẩu trang y tếCó số lưu hành do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp6307.90.406307.90.90 2Nước rửa tay sát trùng (chếphẩm sát trùng tay dạng gelhoặc dạng lỏng)Có số đăng ký lưu hành do Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cấp3808.94.90 3Nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế:3.1Vải không dệt để sản xuất khẩu trang y tế56.033.2Màng lọc kháng khuẩn để sản xuất khẩu trang y tế56.033.3Dây thun để sản xuất khẩu trang y tế5604.10.005606.00.006002.40.006002.90.003.4Thanh nẹp mũi để sản xuất khẩu trang y tế (dạng thanh/cuộn)3916.10.203916.20.203916.90.423916.90.923926.90.997217.90.907326.90.997604.10.107604.29.107616.99.904Nước sát trùng (chế phẩm diệt khuẩn dạng dung dịch)Có số đăng ký lưu hành do Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cấp3808.94.20 3808.94.90 5Vật tư, thiết bị cần thiết khác:5.1Bộ trang phục phòng chống dịch (gồm: Quần, áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày)Có số lưu hành do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp6210.10.90