Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT Ban hành danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu Lưu

18 1 07/09/2006 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT Ban hành danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

Từ khóa : Cấm nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG---------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do – Hạnh phúc------------------Số: 15/2006/QĐ-BTNMT Hà Nội,ngày 08 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ LÀM LẠNH SỬ DỤNG MÔICHẤT LẠNH CFC CẤM NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGCăn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quiđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môitrường;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởngCục Bảo vệ môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môichất lạnh CFC cấm nhập khẩu.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:-Văn phòng Trung ương Đảng; -Văn phòng Quốc hội;-Văn phòng Chủ tịch nước;-Văn phòng Chính phủ;-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;-Toà án nhân dân tối cao;-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;-Cơ quan trung ương của các đoàn thể;-HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;-Các Sở Tài nguyên và Môi trường;-Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);BỘ TRƯỞNGMai Ái Trực -Công báo, Website của Chính phủ;-Lưu vt, cục bvmt, pc, htqt. DANH MỤCTHIẾT BỊ LÀM LẠNH SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH CFC CẤM NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTNMTngày 08 tháng 9 năm 2006của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)SốTTMã HS Tên hàng Ghi chú1 8418 10 21 22 29 Tủ lạnh gia dụng - Chỉ cấm nhập khẩu loại dùngmôi chất lạnh CFC 12 (R12);- Để biết thiết bị dùng loại môichất lạnh nào thì xem cataloge củathiết bị, mục môi chất lạnh(Refrigerant);- Môi chất lạnh CFC 12 (R12) cótên hóa học làDichlorodifluoromethane, côngthức hóa học là CF2Cl2. 2 8418 3040 Tủ trữ đông3 8418 50 Quầy bảo quản lạnh4 8418 6169 Máy làm mát nước BỘ TRƯỞNGMai Ái Trực