Quyết định 1456/QĐ-BNN-QLCL năm 2017 Kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ Lưu

32 0 16/04/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 1456/QĐ-BNN-QLCL năm 2017 Kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1456/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI LÔHÀNG CÁ BỘ SILURIFORMES XUẤT KHẨU VÀO HOA KỲThời gian áp dụng: Từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 31/8/2017. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn;Căn cứ thông báo ngày 02/12/2015 của Cơ quan Thanh tra An toàn thực phẩm(FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về việc triển khai Chương trình thanh tra cá bộSiluriformes theo quy định của Luật Nông nghiệp Hoa Kỳ 2014;Căn cứ ý kiến của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tạicông văn số 48/2017/CV-VASEP ngày 17/4/2017;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Áp dụng chế độ kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm chứng nhận an toàn thựcphẩm đối với từng lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ, cụ thể như sau:1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 31/8/2017.2. Chỉ tiêu kiểm nghiệm: Salmonella, Malachite Green/Leuco Malachite Green,Enrofloxacine/Ciprofloxacine, Crystal Violet/Leuco Crystal Violet và Nitrofurazone(SEM).3. Chỉ những lô hàng cá bộ Siluriformes sản xuất tại các cơ sở có tên trong danh sáchcác cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ và có kết quảkiểm tra, kiểm nghiệm đạt yêu cầu mới được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩmđể xuất khẩu vào Hoa Kỳ.Điều 2. Chi phí kiểm tra, kiểm nghiệm và chứng nhận lô hàng do doanh nghiệp chi trảtheo quy định hiện hành.Điều 3. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm:1. Tổ chức hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.1 2. Tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn thực phẩmcho các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ theo quy định tại Điều 1 củaQuyết định này.3. Tạm ngừng kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với các lô hàng cá bộSiluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ của cơ sở có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền HoaKỳ cảnh báo không đạt yêu cầu chất lượng và an toàn thực phẩm cho đến khi cơ sởhoàn thành điều tra nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo, thiết lập và thực hiện các biệnpháp khắc phục phù hợp và được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sảnthẩm tra đạt yêu cầu.4. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện sau thời gian nêu trên và đề xuất phương ánkiểm soát trong thời gian tiếp theo.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 167/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/01/2017.Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản vàThủy sản và Giám đốc các cơ sở chế biến, xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 5;- Bộ trưởng (để b/c);- VASEP;- Lưu: VT, QLCL.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Văn Tám 2