Quyết định 14366/QĐ-BCT ngày 28/12/2015 Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Lưu

15 0 27/12/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 14366/QĐ-BCT ngày 28/12/2015 Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 14366/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀNTHỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCHNHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNGHiệu lực thi hành 03 năm kể từ ngày ký ban hành (đến hết ngày 28 tháng 12năm 2018).BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghịđịnh 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Quyết định số 462.2014/QĐ-VPCNCL ngày 27 tháng 11 năm 2014 của BộKhoa học và Công nghệ (Văn phòng Công nhận chất lượng) về việc công nhận phòngthí nghiệm thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng phù hợp theo tiêu chuẩnISO/IEC 17025:2005 (số hiệu VILAS 513);Xét đề nghị của Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng tại công văn số 744/YTDP-TPNK ngày 08 tháng 9 năm 2015 về việc đăng ký thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhànước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ CôngThương;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng thực hiện kiểm tra nhà nước vềan toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của BộCông Thương.Điều 2. Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng có trách nhiệm thực hiện theo các nộidung sau:1. Phạm vi, chủng loại hàng hóa được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhậpkhẩu nêu tại Phụ lục 1 kèm theo.1 2. Trình tự, thủ tục, phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiệntheo Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng BộCông Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩmnhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.3. Định kỳ hàng quý báo cáo (bằng văn bản và qua thư điện tử) kết quả kiểm tra nhànước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lýcủa Bộ Công Thương theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo.4. Chịu sự kiểm tra năng lực chuyên môn theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất của BộCông Thương.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành 03 năm kể từ ngày ký ban hành.Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốcTrung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);- Sở Y tế Hải Phòng;- Lưu: VT, KHCN.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Thắng Hải PHỤ LỤC 1PHẠM VI, CHỦNG LOẠI HÀNG HÓA ĐƯỢC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ANTOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCHNHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG(Kèm theo Quyết định số: 14366/QĐ-BCT, ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ CôngThương)1. Các loại nguyên liệu dùng để sản xuất, chế biến, sản phẩm và dụng cụ, vật liệu baogói, chứa đựng bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, sữa chế biến, dầuthực vật, bột và sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo.2. Các loại nguyên liệu dùng để sản xuất, chế biến, sản phẩm và dụng cụ, vật liệu baogói, chứa đựng bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, sữa chế biến, dầuthực vật, bột và sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo không phải qua kiểmtra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu nhưng có thông tin cảnh báo nguy cơ vềgây mất an toàn, dịch bệnh, gây hại sức khỏe và tính mạng con người hoặc được BộCông Thương yêu cầu bằng văn bản trong những trường hợp sau:2 a) Mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuếnhập khẩu;b) Trong túi ngoại giao, túi lãnh sự;c) Quá cảnh, chuyển khẩu;d) Gửi kho ngoại quan;đ) Là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;e) Mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm.3. Các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ giao Bộ Công Thương tổ chứcthực hiện.3