Quyết định 136/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2016 bổ sung Quyết định 4286/QĐ-TCHQ về Quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu Lưu

40 8 24/01/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 136/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2016 bổ sung Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 về Quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 136/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 4286/QĐ-TCHQ NGÀY 31/12/2015 BANHÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤTKHẨU, NHẬP KHẨUTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Bổ sung Điều 4 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:“Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký”.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG1 Nơi nhận:- Như Điều 3;- Trang Website HQ;- Lưu: VT, GSQL (3b).PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh 2