Quyết định 12/2007/QĐ-BTM về Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Trung Hoa Lưu

235 13 30/05/2007 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 12/2007/QĐ-BTM về Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Trung Hoa

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THƯƠNG MẠI---------Số: 12/2007/QĐ-BTMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNGHÓA MẪU E ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠIHÀNG HÓA THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆNGIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂNDÂN TRUNG HOA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠICăn cứ Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tếtoàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hoà Nhân dânTrung Hoa được ký kết chính thức tại Lào ngày 29 tháng 11 năm 2004;Căn cứ Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp địnhkhung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nướcCộng hòa nhân dân Trung Hoa được ký ngày 08 tháng 12 năm 2006 tại Cebu,Philippin; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứhàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộcHiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông NamÁ và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (trong Quy chế và các Phụ lục đính kèmQuyết định này sẽ gọi tắt là Quy chế cấp C/O Mẫu E). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyếtđịnh này thay thế Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mạingày 12 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứMẫu E của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp địnhkhung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nướcCộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số09/2006/QĐ-BTM ngày 24 tháng 02 năm 2006 về việc sửa đổi, bổ sung quy chế cấpGiấy chứng nhận xuất xứ Mẫu E của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc giaĐông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Bộ Tài chính;- Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;- Các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Thương mại;- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Website Chính phủ;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Thương mại;- Vụ PC, Vụ CSTMĐB, Vụ TMĐT (đưa lên website của Bộ Thương mại);- Văn phòng Bộ;- Lưu: VT, XNK (7).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Như Đính BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾCẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU E (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31 tháng 05 năm2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhậnxuất xứ hàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóathuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia ĐôngNam Á và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa) Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Định nghĩa1. Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàndiện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa(sau đây gọi tắt là Hiệp định ACFTA) là Hiệp định đã được ký kết chính thức tại Làongày 29 tháng 11 năm 2004.2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (sau đây gọi tắt là C/OMẫu E) là C/O hàng hoá do Tổ chức cấp C/O Mẫu E cấp. 3. Tổ chức cấp C/O Mẫu E (sau đây gọi tắt là Tổ chức cấp C/O) là các đơn vị được BộThương mại ủy quyền cấp C/O Mẫu E cho hàng hoá Việt Nam để hưởng các ưu đãitheo Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN-Trung Quốc được nêu chi tiết tại Phụlục IV của Quy chế này. Danh sách này có thể được Bộ Thương mại điều chỉnh bổsung trong từng thời kỳ. 4. Người đề nghị cấp C/O Mẫu E (sau đây gọi tắt là Người đề nghị cấp C/O) bao gồmngười xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của ngườixuất khẩu hoặc nhà sản xuất.5. Mạng eCOsys là hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Việt Namcó địa chỉ tại: http://ecosys.mot.gov.vn.Điều 2. Hàng hoá được cấp C/O Mẫu EHàng hoá được cấp C/O Mẫu E là hàng hoá đáp ứng được đầy đủ các điều kiện vềxuất xứ quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II của Quy chế này và thuộc Danh mục hànghoá ban hành kèm theo Quyết định của Bộ Tài chính quy định về hàng hoá thuộcchương trình ưu đãi thuế quan ASEAN – Trung Quốc.