Quyết định 1200/QĐ-TCHQ ngày 25/04/2015 Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan Lưu

15 1 31/12/1969 Nguồn : Không rõ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 1200/QĐ-TCHQ ngày 25/04/2015 Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1200/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THAM VẤN HẢI QUAN - DOANHNGHIỆP VÀ CÁC BÊN LIÊN QUANTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 25/03/2011 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020;Căn cứ Quyết định 1514/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan giai đoạn 2011 - 2015;Xét đề nghị của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan; Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);- Lãnh đạo TCHQ (để chỉ đạo);- Lưu: VT, CCHĐH (5b).TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc QUY CHẾTHAM VẤN HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN(Ban hành kèm Quyết định số 1200/QĐ-TCHQ ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan)1 Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Văn bản này hướng dẫn nghiệap vụ tham vấn cho cơ quan hải quan các cấp trong việc tổ chức tham vấn giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan.2. Văn bản áp này áp dụng đối với cơ quan hải quan các cấp; cán bộ, công chức hải quan trong việc thực hiện các hoạt động tham vấn.Điều 2. Giải thích từ ngữ1. Tham vấnTham vấn là việc trao đổi, thảo luận giữa các bên tham vấn để tìm kiếm giải pháp tối ưu cho vấn đề được tham vấn.2. Tham vấn trực tiếpTham vấn trực tiếp là việc gặp gỡ tiếp xúc giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan để trao đổi, thảo luận về nội dung tham vấn dưới hình thức hội nghị tham vấn, tham vấn nhóm, tham vấn theo địa bàn, tham vấn cá nhân, khảo sát thực tế, diễn đàn trực tuyến.3. Tham vấn gián tiếpTham vấn gián tiếp là việc trao đổi giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp, các bên liên quan thông qua phương tiện trung gian, như: phiếu khảo sát, công văn, email, mạng internet.4. Doanh nghiệpDoanh nghiệp trong văn bản này là doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.5. Các bên liên quanCác bên liên quan trong văn bản này được hiểu là cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài Tổng cục Hải quan, bao gồm: cơ quan ban hành chính sách (quản lý chuyên ngành), người bảo vệ cho quyền lợi của doanh nghiệp (hiệp hội doanh nghiệp), người hỗ trợ (doanh nghiệp dịch vụ xuất nhập khẩu), chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn.Điều 3. Mục đích tham vấnTham vấn nhằm các mục đích sau:1. Thu thập ý kiến, tìm kiếm sáng kiến, giải pháp từ cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan cho các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hải quan hiện tại và tương lai.2. Thống nhất xử lý các vấn đề tồn tại về hải quan trên cơ sở hiểu biết, tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan hải quan, doanh nghiệp và các bên liên quan.Điều 4. Nguyên tắc tham vấnTham vấn cần thực hiện theo những nguyên tắc sau đây:2 1. Tuân thủ: Thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan và các pháp luật liên quan.2. Chủ động: Kiến nghị tổ chức và thực hiện tham vấn trước khi đưa ra các quyết định đối với những vấn đề được cho là cần tham vấn.3. Minh bạch: Công khai thông tin về mục đích, nội dung, kế hoạch, kết quả tham vấn và kết quả xử lý công việc sau tham vấn.4. Liên tục: Thực hiện trong suốt quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, hình thành giải pháp, đề xuất thay đổi cho đến khi ra quyết định, thực hiện quyết định, xử lý vấn đề phát sinh.5. Chuyên nghiệp: Thực hiện một cách có kế hoạch, bao gồm: xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn và cho từng cuộc tham vấn, triển khai đúng kế hoạch và kiểm soát tốt kế hoạch.Điều 5. Phân cấp tham vấn1. Cấp Tổng cục1.1. Nội dung tham vấn: Các vấn đề quan trọng, ở tầm hoạch định chính sách, pháp luật, quản lý vĩ mô, bao gồm:- Tham vấn về chiến lược, kế hoạch phát triển, chương trình cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan.- Tham vấn tham gia các điều ước quốc tế về hải quan.- Tham vấn xây dựng chính sách, pháp luật (bao gồm xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung).- Tham vấn về xử lý các vấn đề phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật vượt thẩm quyền và khả năng giải quyết của Hải quan cấp tỉnh, thành phố.- Tham vấn về quan hệ hợp tác, đối tác giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan.- Tham vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Tổng cục Hải quan.Mỗi cuộc tham vấn có thể gồm một hoặc nhiều nội dung trên tùy thuộc nhu cầu phát sinh tại thời điểm tổ chức tham vấn.1.2. Thời gian thực hiện: Tổ chức định kỳ 6 tháng một lần hoặc theo kế hoạch thỏa thuận với bên tham vấn hàng năm hoặc đột xuất.2. Cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố2.1. Nội dung tham vấn: Các vấn đề cụ thể, thuộc phạm trù tổ chức thực hiện, bao gồm:- Tham vấn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, giải pháp cho các hạn chế, tồn tại trong trong thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn.- Tham vấn áp dụng các quy trình nghiệp vụ hải quan cụ thể (thủ tục đối với đường biển, đường không, biên giới đất liền, sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu, miễn giảm hoàn thuế,...) phù hợp đặc điểm địa bàn.3