Quyết định 118/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/01/2016 Tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ Lưu

1 0 17/01/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 118/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/01/2016 Tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 118/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC TIẾP TỤC NHẬP KHẨU LẠC NHÂN TỪ ẤN ĐỘBỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Cho phép tiếp tục nhập khẩu lạc nhân (Arachis hypogaea) từ Ấn Độ.Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ấn Độ các biện phápkiểm dịch thực vật phải thực hiện trước khi xuất khẩu lạc nhân theo thỏa thuận đã thống nhất giữa hai Bên;Tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với lạc nhân Ấn Độ nhằmđảm bảo không để đối tượng kiểm dịch thực vật xâm nhập vào Việt Nam.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);- Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam;- Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ;- Cục An ninh nông, lâm, ngư nghiệp;- Các cơ quan báo chí;- Lưu VT, BVTV.BỘ TRƯỞNGCao Đức Phát 1