Quyết định 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Lưu

180 4 26/05/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 1171/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂMTRA CHẤT LƯỢNG THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRƯỚCKHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆCăn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục đính kèm.Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, các hàng hóa thuộc Danh mục nêu tại Phụ lục kèm theo cũng phải thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.Điều 2. Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ công bố sửa đổi, bổ sungDanh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp vớiyêu cầu quản lý.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.1 Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Bộ trưởng (để báo cáo);- Các Thứ trưởng (để báo cáo);- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);- Bộ Tài chính;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Tổng cục Hải quan;- Các đơn vị thuộc Bộ KHCN có liên quan;- Lưu: VT, TĐC.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Việt Thanh PHỤ LỤCDANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEOQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘCTRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ(Kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ)STTTên hànghóaTên QCVN Mã HS Tên văn bản áp dụngCơ quankiểm tranhà nướcvề chấtlượng hànghóa nhậpkhẩu1 Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học1.1 Xăng không chì, xăng sinh họcQCVN1:2009/BKHCN2710.12.122710.12.142710.12.16- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc Cục Quản lýchất lượng sản phẩm, hàng hóa1.2 Nhiên liệu điêzen2710.19.712710.19.721.3 Nhiên liệu điêzen B52710.20.002 trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.- Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 1:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 30/3/2010.- Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009, có hiệu lực ngày 01/9/2012.1.4 Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100)3826.00.103826.00.901.5 Etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính2207.202207.10.002 Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máyQCVN2:2008/BKHCN6506.10.10 - Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây Chi cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố3