Quyết định 108/QĐ-BNN-QLCL năm 2010 ban hành tiêu chí lựa chọn các cơ sở chế biến thủy sản vào danh sách đề nghị Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y Ucraina kiểm tra Lưu

1 0 12/01/2010 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 108/QĐ-BNN-QLCL năm 2010 ban hành tiêu chí lựa chọn các cơ sở chế biến thủy sản vào danh sách đề nghị Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y Ucraina kiểm tra

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------Số: 108/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀO DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ THUỐC THÚ Y UCRAINA KIỂM TRA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003 và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành các tiêu chí lựa chọn các cơ sở chế biến thủy sản để đề nghị Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y Ucraina kiểm tra, xem xét cho phép được xuất khẩu thủy sản vào Ucraina như sau: 1. Duy trì tốt điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 2. Có lịch sử tốt về đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của lô hàng thủy sản theo kết quả kiểm tra của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và cảnh báo của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu. 3. Ưu tiên đưa vào danh sách các cơ sở: a. Chế biến sản phẩm cá tra, basa đông lạnh; b. Đã và đang xuất khẩu vào Ucraina; c. Đã ký kết hợp đồng xuất khẩu thủy sản với nhà nhập khẩu Ucraina để thực hiện trong năm 2010; d. Chưa được Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y Ucraina kiểm tra. Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm: 1. Hướng dẫn các cơ sở chế biến thủy sản đăng ký, tổng hợp danh sách các cơ sở theo thứ tự ưu tiên đáp ứng quy định nêu tại Điều 1 Quyết định này. 2. Báo cáo Bộ trưởng phê duyệt danh sách nêu trên trước khi đề nghị Ủy ban nhà nước về Thuốc thú y Ucraina kiểm tra, xem xét cho phép được xuất khẩu thủy sản vào Ucraina. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Giám đốc các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Ucraina chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như điều 4; - Lãnh đạo Bộ; - Website Cục Quản lý CLNLTS; - Hiệp hội CB&XKTS Việt Nam (VASEP); - Lưu: VT, QLCL. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lương Lê Phương