Quyết định 10568a/QĐ-BCT ngày 01/10/2015 Công bố thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương Lưu

1 0 30/09/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 10568a/QĐ-BCT ngày 01/10/2015 Công bố thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

 !""#Số: $%&'()*+ Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015+,-./0123453*2346789:97,;<-.*234/-=;<=,>+,-0?+,-.@ACăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương,+,-./BCDE$FCông bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ ban hành trong phạm vi liên quan của Thông tư số 28/2015/TT-BCTngày 20 tháng 8 năm 2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN; Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.CDEGF Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.CDEHF Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ trưởng (để b/c);- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;- Sở Công Thương các tỉnh;- Lưu: VT, PC, XNK (2).IF@AJ@AK"CICL")1 M2N2THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAYTHẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝCỦA BỘ CÔNG THƯƠNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 10568a/QĐ-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2015 củaBộ trưởng Bộ Công Thương)MOFP2234$FP)!"LQR"SRQ"T!""U!"LVCW)!"T!"R"E" LXC"Y!Z![\E]!^S)_!["`a![F7b!R"SRQ"T!""U!"Nc!"Xa\E)!R""Cd!7e:f^"CdE:![TgR"h![!ZLW)!"T!"XTRb! C:RiU"gjES)+MMNk\Eglm!"XDF"SRQ"T!""U!"nRiE![`a![$FCấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEANLưu thônghàng hóatrong nướcvà xuấtnhập khẩuCụcXuấtnhậpkhẩuThông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN2.Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân sản xuất, xuất khẩu mặthàng mới hoặc thay đổimặt hàng sản xuất, xuấtkhẩu đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEANLưu thônghàng hóatrong nướcvà xuấtnhập khẩuCụcXuấtnhậpkhẩuThông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEANGFP)!"LQR"SRQ"T!""U!"l`opq)lrC:WrpE!["sR")gR"jR"E" LXC"Y!Z![\E]!^S)_!["`a![7 7e"Kpab!R"SRQ"T!""U!"b!+MMN\Eglm!"!CE![pq)lrC:WrpE![:R")gR"jNc!"X a\E)!R""Cd!F"SRQ"T!""U!"nRiE![`a![1 Cấp Giấychứng nhậnxuất xứThông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng BộCông Thương Quy định thực hiện QuyLưu thônghàng hóatrong nướcCụcXuấtnhập2 hàng hoá(C/O) ưuđãi MẫuAANZtắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lậpkhu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân và xuấtkhẩu, nhậpkhẩukhẩu3