Quyết định 09/QĐ-TCHQ năm 2007 Miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho quốc phòng Lưu

1 0 02/01/2007 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 09/QĐ-TCHQ năm 2007 Miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho quốc phòng

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 09/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNHMIỄN THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO QUỐC PHÒNGTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;Căn cứ Điều 17 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ điểm 1, Mục II, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ công văn số 4288/QD-BQP ngày 22/8/2006 của Bộ Quốc phòng về việc nhậphàng trang bị, vật tư quân sự,Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số 6449/BQP ngày 08/12/2006 về việcxin miễn thuế nhập khẩu hàng chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho quốc phòng;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho quốc phòng gồm: 7.920 kgDầu mỡ nhờn đặc chủng; tổng trị giá 30.942 USD (phụ lục 2, Mục XV.3, công văn số1321/BQP ngày 24/3/2006) của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân nhậpkhẩu uỷ thác cho Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu cần, theo tờ khai số6784/NK/KD/KVI ngày 1/11/2006 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải PhòngKhu vực 1 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Tổng số thuế nhập khẩu được miễnlà: 14.679.154 đ (Mười bốn triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn, một trăm năm mươibốn đồng).Điều 2. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo Cục Xăng dầu - Tổng cụcHậu cần sử dụng số hàng trên đúng mục đích quy định được miễn thuế nhập khẩu,không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích hoặc nhượng bán sẽ bị truy thutoàn bộ số thuế nhập khẩu đã được miễn và nộp phạt theo quy định của Pháp luật.Điều 3. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quancửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 1 kiểm tra, đối chiếu với bộ hồ sơ gốc lưu tại đơnvị, xác định tất cả các nội dung, tài liệu liên quan đều phù hợp, đầy đủ chính xác thìlàm thủ tục thanh khoản thuế cho doanh nghiệp và ghi rõ trong tờ khai gốc lưu tại đơnvị và tờ khai gốc của người khai hải quan "hàng được miễn thuế theo Quyết định số...ngày... tháng... năm... của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan". Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ Quốc phòng, Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng, Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân - Bộ QuốcPhòng (số 1b, Hoàng Diệu, TP. Hà Nội), Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu Cần (VĩnhQuỳnh, Thanh Trì, Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc