Quyết định 08/2014/QĐ-TTg về miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lưu

7 0 21/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 08/2014/QĐ-TTg về miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 08/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI VÀNGNGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAMCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ vềquản lý hoạt động kinh doanh vàng;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam,Điều 1. Miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu,nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014.Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vàcác tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcCP;- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;- Ngân hàng Chính sách xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).