Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng Lưu

21 1 19/11/2006 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ LAO ĐỘNGTHƯƠNG BINH VÀ XÃHỘI---------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------Số: 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY07/3/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨMHÀNG HOÁ PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNGBỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘICăn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xó hội;Căn cứ Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ Quy định quảnlý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ banhành Danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượngsản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra vềchất lượng”. Điều 2. Cục An toàn lao động phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiệnQuyết định này.Điều 3. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sảnphẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng và các Tổ chức kỹ thuật được chỉ địnhkiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyđăng Công báo./. Nơi nhận: - Như điều 3;- Bộ Tư pháp;- Bộ Khoa học và Công nghệ;- Công báo;- Website Chính phủ;- Lưu VP, Cục ATLĐ,PC. KT.BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Bạch HồngBỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI--------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------------QUY ĐỊNH TẠM THỜIVỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07/3/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ PHẢI KIỂM TRA VỀCHẤT LƯỢNG(ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm2006 của Bộtrưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)Chương 1:QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Mục đích1. Quy định về nội dung, phương thức, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hànghoá nhập khẩu, thuộc mục 7, Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chấtlượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủtướng Chính phủ; 2. Quy định quyền hạn, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc kiểm tra chấtlượng sản phẩm, hàng hoá.Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng1. Quy định này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Phụ lục 4.2. Quy định này không áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu là hành lý cá nhân, hànhlý ngoại giao, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ, hàng trao đổi của cư dân biên giới vàcác loại hàng hoá không nhằm mục đích kinh doanh.3. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nhập khẩu (dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp)có sản phẩm, hàng hoá phải chịu sự kiểm tra của cơ quan, Tổ chức kỹ thuật được chỉđịnh kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi tắt là Tổ chức kiểm tra) tạiPhụ lục 4 kèm theo Quy định này. 4. Sản phẩm, hàng hoá theo danh mục từ số 7 đến số 12 thuộc Phụ lục 4 của Quy địnhnày đã kiểm tra về chất lượng, khi đưa vào sử dụng vẫn phải đăng ký, kiểm định theoquy định tại Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội hướng dẫn đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư, cácchất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.Chương 2:KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ NHẬP KHẨUĐiều 3. Căn cứ kiểm traCác quy định của pháp luật liên quan đến các yêu cầu về đảm bảo chất lượng, an toàn,vệ sinh, sức khoẻ con người, môi trường và các đối tượng khác theo quy định củapháp luật, được quy định trong các Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng với từng loại sảnphẩm, hàng hoá (theo Phụ lục 4).Điều 4. Cách thức kiểm tra1. Kiểm tra tại bến đến (nơi nhập khẩu), thực hiện theo hai hình thức sau:- Kiểm tra mẫu hàng nhập khẩu: áp dụng khi lô hàng chưa về cửa khẩu, doanh nghiệpcó mẫu hàng gửi kiểm tra trước.- Kiểm tra lô hàng nhập khẩu: áp dụng khi lô hàng đó về cửa khẩu.2. Kiểm tra tại bến đi (nơi xuất khẩu): thực hiện theo phương thức thừa nhận đaphương, song phương giữa Chính phủ Việt Nam và các nước xuất khẩu (hoặc theo yêucầu của doanh nghiệp).Điều 5. Phương thức kiểm tra1. Thông quan trước, kiểm tra chất lượng sau.2. Đối với sản phẩm, hàng hoá từ 01 đến 06 theo danh mục của Phụ lục 4 thì thửnghiệm mẫu điển hình.