Quyết định 02/QĐ-TCHQ năm 2013 về bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu Lưu

23 1 01/01/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 02/QĐ-TCHQ năm 2013 về bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 02/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH BỘ MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬPKHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Thủ tướng Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát hải quan;Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Quy định thủ tục hải quanđiện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tuớng Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quantrực thuộc Bộ Tài chính;Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chi tiết tạicác Phụ lục kèm theo Quyết định này. Cụ thể gồm:Phụ lục I. Bộ mã loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợpđồng mua bán;Phụ lục II. Bộ mã loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợpđồng gia công;Phụ lục III. Bộ mã loại hình quản lý đối với hàng hóa theo chế độ sản xuất hàng xuấtkhẩu; Phụ lục IV. Bộ mã loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanhnghiệp chế xuất;Phụ lục V. Bộ mã loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để đầu tư;Phụ lục VI. Bộ mã loại hình quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chếđộ tạm.Điều 2. Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành tại Quyếtđịnh này được sử dụng thống nhất để thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 vàThông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; và để tổ chức theodõi, quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng cụcHải quan.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/01/2013. Điều 4. Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan, Cục trưởng cục Công nghệ thông tin vàthống kê hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Bộ Tài chính (để b/c);- Lưu: VT, QLRR(5b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Công Bình PHỤ LỤC IBẢNG MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG MUABÁNBan hành kèm theo Quyết định số 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quanSốTTNhóm loạihìnhMã loại hình Tên loại hìnhTên viết tắt củaloại hình1 NKD NKD01 Nhập Kinh doanh NKD2 NKD02 Nhập Dầu khí NDK3 NKD03 Nhập Kinh doanh Đá Quí NKD-DQ4 NKD04 Nhập Kinh doanh Gắn máy NKDG 5 NKD06 Nhập Kinh doanh Ô tô NKDO6 NKD08 Nhập Kinh doanh chuyển mục đíchNKD-HDH7 NKD11 Nhập Kinh doanh Tại chỗ NKD-TC8 NKD12 Nhập Biên giới NBG9 NKD13 Nhập Kinh doanh từ KTM về nội địaNKD/KTM-NĐ10 NKD14 Nhập Kinh doanh từ nước ngoài vào KKTNKD/NN-KKT11 NKD16 Nhập Kinh doanh từ nội địa về KTMNKD/NĐ-KTM12 NKD17 Nhập Kinh doanh từ nước ngoài về KTMNKD/NN-KTM13 NKD18 Nhập KD giữa các Khu phi thuế quanNKD-PTQ14 NKD19 Nhập trả hàng xuất khẩu bị trả lại NKD-NT15 XKD XKD01 Xuất Kinh doanh XKD16 XKD02 Xuất Dầu khí XDK17 XKD04 Xuất Kinh doanh Gắn máy XKDG18 XKD05 Xuất Đầu tư Kinh doanh XDT-KD19 XKD06 Xuất Kinh doanh Ô tô XKDO20 XKD08 Xuất Kinh doanh Tại chỗ XKD-TC21 XKD09 Xuất Kinh doanh từ nội địa vào KTMXKD/ND-KTM22 XKD10 Xuất Biên giới XKD-BG23 XKD11 Xuất Kinh doanh phục vụ Đầu tư XKD-DT24 XKD12 Xuất Kinh doanh từ KTM về nội địaXKD/KTM-NĐ25 XKD13 Xuất Kinh doanh từ KTM ra nước ngoàiXKD/KTM-NN26 XKD14 Xuất KD giữa các Khu phi thuế quanXKD-PTQ27 XKD15 Xuất trả hàng đã nhập khẩu XKD-XT