Quyết định 01/QĐ-TCHQ năm 2007 Miên thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu phục vụ giáo dục, đào tạo Lưu

1 0 01/01/2007 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 01/QĐ-TCHQ năm 2007 Miên thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu phục vụ giáo dục, đào tạo

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số 01/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNHMIỄN THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG NHẬP KHẨU PHỤC VỤ GIÁO DỤC, ĐÀOTẠOTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành thuế xuất khẩu, nhập khẩu;Xét đề nghị của Dự án Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số683/DA-MSĐT ngày 10/11/2006, của Công ty Cổ phần Việt Nam IT tại Công văn số111002/2006/ITCV ngày 14/11/2006, công văn số 111003 ngày 30/11/2006 về việcmiễn thuế nhập khẩu thiết bị chuyên dùng phục vụ giáo dục đào tạo thuộc thành phần1 của Dự án Giáo dục đại học "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối và giám sátgiáo dục đại học ở cấp hệ thống và cấp trường".QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Miễn thuế nhập khẩu lô hàng phục vụ trực tiếp cho giáo dục, đào tạo có tổnggiá trị 819.524,69 USD của Dự án Giáo dục đại học do Công ty Cổ phần Việt Nam ITtrúng thầu nhập khẩu, thuộc 03 (ba) tờ khai hàng hoá nhập khẩu mở tại Chi cục Hảiquan Quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan Tp. Hà Nội sau:STT Tờ khai Trị giánguyên tệ(USD)Thuế NKđược miễn(VND)Số Ngày1 538/NK/ĐT/NT 7/11/2006 784.236,51 579.983.3432 560/NK/NT 10/11/2006 15.054,95 12.081.5972 587/NK/ĐT/NT 23/11/2006 20.233,23 65.008.000Tổng cộng 819.524,69 657.072.940 Tổng số thuế nhập khẩu theo khai báo được miễn là: 657.072.940 VNĐ (Sáu trămnăm mươi bảy triệu, không trảm bảy mươi hai nghìn, chín trăm bốn mươi đồng chẵn).Điều 2. Dự án Giáo dục đại học, Công ty Cổ phần Việt Nam IT chịu trách nhiệm trướcpháp luật về quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích quy định được miễn thuếnhập khẩu, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn thuế hoặcnhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế nhập khẩu được miễn và bị xử lý nộp phạttheo quy định của pháp luật.Điều 3. Cục Hải quan Tp. Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quan Quản lýhàng đầu tư gia công kiểm tra, đối chiếu với bộ hồ sơ gốc lưu tại đơn vị, xác định tấtcả các nội dung, tài liệu liên quan nếu đầy đủ, chính xác thì thanh khoản số thuế nhậpkhẩu được miễn nêu trên và ghi rõ trên tờ khai hàng nhập khẩu gốc lưu tại đơn vị và tờkhai gốc người khai hải quan lưu: "Hàng hoá miễn thuế nhập khẩu theo Quyết địnhsố ... ngày... tháng ...năm... của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan".Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Dự án Giáo dục đại học (số 2 ĐạiCồ Việt, Tp. Hà Nội), Công ty Cổ phần Việt Nam IT (21 Trần Quang Diệu, Tp. HàNội), Cục Hải quan Tp. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc