Quyết định 01/2007/QĐ-BTS về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa Lưu

4 0 12/02/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 01/2007/QĐ-BTS về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THUỶ SẢN---------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------ Số: 01/2007/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC KIỂM TRA HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO HOA KỲ VÀCANAĐABỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢNCăn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;Căn cứ Chị thị số 37/2005/CT-TTg ngày 28/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về mộtsố biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh cho sản xuất, kinh doanh thựcphẩm;Căn cứ yêu cầu kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản củ các thịtrường Hoa Kỳ và Canađa;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với thủy sản,sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa được thực hiệntheo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hoặc theo thoả thuận songphương giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền củanước nhập khẩu.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ chếđộ kiểm tra tăng cường hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa quy định tạiQuyết định số 29/2005/QĐ-BTS ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việctăng cường kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa.Điều 3. Cục Quản lý Chất lượng An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản có trách nhiệmthông báo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản thực hiện các quy địnhtrong thoả thuận hợp tác giữa Cục với các cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩuđã được ký kết.Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, thủ trưởng các đơn vịtrực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cóquản lý thủy sản, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản chịu trách nhiệmthi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Hồng Minh