Quyết định 01/2007/QĐ-BTC về thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia Lưu

0 0 02/01/2007 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 01/2007/QĐ-BTC về thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH---------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------Số: 01/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNHVề thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ CampuchiaBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm2005; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;Căn cứ Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1857/TTg-NN ngày13/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Bản thoả thuận ký ngày 03/08/2006 giữa BộThương mại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Bộ Thương mại Vương quốcCampuchia về các mặt hàng nông sản có xuất xứ Campuchia được hưởng ưu đãi thuếsuất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0%;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;QUYẾT ĐỊNHSố lượng thóc có xuất xứ từ Campchia nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% sẽ đượctính vào số lượng gạo nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số60/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thuế nhậpkhẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia. Tỷ lệ quy đổi: 2 thóc bằng1 gạo. Điều kiện để được áp dụng thuế suất 0%: - Có Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) từ Vương quốc Campuchia - Đảm bảo các quy định về định lượng và cửa khẩu thông quan Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch sẽ áp dụng mức thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đảm bảo các điều kiện Đối với mặt hàng thóc chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tạiCampuchia nhập khẩu về Việt Nam sẽ áp dụng theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/06/2006 của Bộ Tài chính và không tính vào số lượng nêu tại Phụ lục II kèmtheo Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ ;- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Công báo;- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- UBND, Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Ban, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;- Website Chính phủ - Lưu: VT, CST (TH, CST2). KT/ BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrương Chí Trung