Quyết định 004/2007/QĐ-BCT về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu Diesel Lưu

1 0 10/09/2007 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 004/2007/QĐ-BCT về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu Diesel

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-----CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------Số: 004/2007/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC TỔ CHỨC NHẬP KHẨU VÀ LƯU THÔNG DẦU DIESELBỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức củaChính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quiđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ vềkinh doanh xăng dầu; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu thực hiện việc nhập khẩu vàlưu thông dầu diesel theo các qui định cụ thể như sau:1. Tiến hành nhập khẩu và bảo đảm cung ứng cho thị trường trong nước hai loại dầudiesel có hàm lượng lưu huỳnh 500 mg/kg (DO 0,05S) và 2.500 mg/kg (DO 0,25S).2. Tổ chức cung ứng mặt hàng diesel trên thị trường bảo đảm: a. Không bán dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 500mg/kg cho phương tiệngiao thông cơ giới đường bộ;b. Đối với các trạm xăng dầu chuyên phục vụ cho các phương tiện giao thông cơ giớiđường bộ, thực hiện việc bán một chủng loại dầu diesel 0,05S;c. Đối với các trạm xăng dầu khác, có thể thực hiện việc bán cả hai loại dầu diesel nóitrên.Các cửa hàng bán dầu diesel và các cột bơm phải ghi rõ hàm lượng lưu huỳnh và loạidiesel được sử dụng cho đối tượng nào (ô tô vận tải hay tàu thuyền...).Điều 2. Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra,kiểm soát việc thực hiện nhập khẩu và lưu thông các chủng loại dầu diesel, bảo đảmổn định thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và đầu tư, Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trongnước, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Giám đốc Sở Thương mại các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, Thủtrưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./. Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Ban Bí thư TW và các Ban của Đảng;- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Cơ quan TW các đoàn thể;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Các Sở Thương mại/Thương mại du lịch/Du lịchthương mại;- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;- Các Vụ: CSTTTN, XNK; Cục QLTT;- Lưu VT, KHĐT.- Website Chính phủ.K.T BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Cẩm Tú