PHỤ LỤC VIII MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THUỘC PHỤ LỤC III, IV, V) (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương) Lưu

43 1 26/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC VIII MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THUỘC PHỤ LỤC III, IV, V) (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC VIIIMẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP,TÁI XUẤT HÀNG HÓA(ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THUỘC PHỤ LỤC III, IV, V)(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm2014 của Bộ Công Thương)TÊN DOANHNGHIỆP-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: …….V/v báo cáo tình hìnhTNTX hàng hóatháng ...………, ngày …. tháng …. năm 20….Kính gửi: Bộ Công ThươngCăn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương, doanh nghiệp xin báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa trong tháng .... như sau:TênhàngMãsốHSGiấy phép doBộ CôngThương cấp (Số…) (nếu có)Thực hiện tạmnhậpThực hiện tái xuấtSố lượngchưa tái xuấthiện đanglưu giữ tạikho/bãi/cảng(nêu rõ têncảng)Lượng(cont40'/ Chiếc/ Tấn)Trịgiá (USD)Lượng(cont40’/Chiếc/Tấn)Trịgiá (USD)CKtạmnhậpLượng(cont40'/ Chiếc/ Tấn)Trịgiá (USD)CKtáixuấtLượng(cont40'/Chiếc/Tấn)Trịgiá (USD)ĐềnghĐềnghị ị kêkhai cụthểtênhàngkêkhaicụthể mãHS08sốcủahànghóa* Nếu hàng còn lưu giữ tại kho, bãi, cảng, cửa khẩu vào thời điểm báo cáo, đề nghị doanh nghiệp nêu rõ:- Số lượng: ………………………., trong đó:+ Số lượng hàng đã về Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục tạm nhập: ……………………+ Số lượng hàng đã làm thủ tục tạm nhập nhưng chưa tái xuất ra khỏi Việt Nam: ………- Lý do chưa tái xuất được: ………………………………………………………………………- Thời gian đã lưu giữ tại kho, bãi, cảng, cửa khẩu: …………………………………………- Dự kiến thời gian giải tỏa hàng: ………………………………………………………………Doanh nghiệp cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm được pháp luật./. Nơi nhận:- Như trên;- UBND tỉnh ….;- Sở Công Thương tỉnh...:Người đại diện theo pháp luật của doanhnghiệp(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóngdấu)