PHỤ LỤC VII2 MẪU GIẤY XÁC NHẬN VIỆC KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Lưu

90 1 04/12/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC VII2 MẪU GIẤY XÁC NHẬN VIỆC KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC VII2MẪU GIẤY XÁC NHẬN VIỆC KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)TÊN TỔ CHỨC TÍNDỤNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: …… ….., ngày ... tháng ... năm 20... GIẤY XÁC NHẬNDOANH NGHIỆP NỘP TIỀN KÝ QUỸ THEO QUY ĐỊNH TẠINGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2016/NĐ-CPCỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯSỐ 05/2014/TT-BCT CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGTên tổ chức tín dụng: ……………………………………………………………………………Địa chỉ: ………………………………..……………….. Số điện thoại: …………………..xác nhận như sau:1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………..- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………. Số điện thoại: ………… Số fax: ……………….- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …… do …….. cấp ngày …. tháng …. năm ….- Số tài khoản:Đã nộp số tiền ... vào tài khoản nêu trên.2. Số tiền nêu trên được doanh nghiệp nộp vào tài khoản phong tỏa tại ……… theo quy định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu một số loại hàng hóa.3. Số tiền nêu trên chỉ được sử dụng hoặc hoàn trả lại doanh nghiệp theo đề nghị bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Bộ Công Thương theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ CôngThương. Người đứng đầu tổ chức tín dụng(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh vàđóng dấu)