PHỤ LỤC IX ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương) Lưu

265 6 26/01/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC IX ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IXĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠMXUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm2014 của Bộ Công Thương)Mẫu (1): Áp dụng đối với trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóaTÊN DOANHNGHIỆP-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: …… ………., ngày …. tháng …. năm 20…. Kính gửi: Bộ Công Thương- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................- Địa chỉ trụ sở chính: ……………….… Số điện thoại: ……………… Số fax: ……………..- Địa chỉ website (nếu có): ..................................................................................................- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .... do …. cấp ngày ….. tháng ….. năm …..- Mã số tạm nhập, tái xuất (nếu có):Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương, doanh nghiệp xin kinh doanh tạm nhập, tái xuất:TT Mặt hàng Mã HS Số lượng Trị giá - Công ty nước ngoài bán hàng: ......................................................................................... + Theo hợp đồng nhập khẩu số ... ngày ... tháng ... năm ...................................................+ Cửa khẩu nhập hàng: ......................................................................................................- Công ty nước ngoài mua hàng: ........................................................................................+ Theo hợp đồng xuất khẩu số ... ngày ... tháng ... năm ....................................................+ Cửa khẩu xuất hàng: .......................................................................................................Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ,tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Người đại diện theo pháp luật của doanhnghiệp(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóngdấu)Hồ sơ gửi kèm theo:- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp: 1 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.- Hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu: mỗi loại 1 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.- Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép tạm nhập, tái xuất đã được Bộ Công Thương cấp trước đó, có xác nhận của cơ quan hải quan (theo mẫu tạiPhụ lục X): 1 bản chính. Mẫu (2): Áp dụng đối với trường hợp tạm nhập, tái xuất hàng hóa theohình thức khácTÊN THƯƠNGNHÂN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: …….. ……….., ngày ….. tháng …. năm 20….. Kính gửi: Bộ Công Thương- Tên thương nhân: .............................................................................................................- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………. Số điện thoại: ……………….. Số fax: ...............- Địa chỉ website (nếu có): ..................................................................................................- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……… do …… cấp ngày .... tháng …. năm....Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương, thương nhân xin tạm nhập, tái xuất:TT Mặt hàng Mã HS Số lượng Trị giá - Mục đích tạm nhập, tái xuất:- Công ty nước ngoài cho thuê/ mượn: ...............................................................................- Theo hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ………………………….- Cửa khẩu nhập hàng: .......................................................................................................- Cửa khẩu xuất hàng: ........................................................................................................