PHỤ LỤC IV MẪU BÁO CÁO NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Lưu

72 1 26/01/2014 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC IV MẪU BÁO CÁO NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IVMẪU BÁO CÁO NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Công Thương)TÊN THƯƠNG NHÂN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:……………… ..., ngày ... tháng ... năm ... Kính gửi: Bộ Công ThươngCăn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương,thương nhân báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu mặt hàng ... theo hạn ngạch thuế quan năm ...(tới thời điểm báo cáo) như sau:Mô tả hàng hóa(HS)Thông tinchi tiếtKết quả thực hiện HNTQ Ghi chúHNTQđược cấpQuý I Quý II QuýIIIQuýIVVí dụ:Thuốc lá nguyên liệu (HS 2401)- Lượng (tấn) - Trị giá (nghìn USD) - Xuất xứ ... (Tên thương nhân) ... cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai thươngnhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của thương nhân(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)