Phụ lục IV CHỈ TIÊU THÔNG TIN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC bổ sung Phụ lục IIa Thông tư số 38/2015/TT-BTC) Lưu

5043 112 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 8 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Phụ lục IV CHỈ TIÊU THÔNG TIN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC bổ sung Phụ lục IIa Thông tư số 38/2015/TT-BTC)

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHPhụ lục IV(Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)Bổ sung Phụ lục IIa Thông tư số 38/2015/TT-BTC như sau:Phụ lục lIaCHỈ TIÊU THÔNG TIN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨUI. Danh sách các mẫu biểu khai báoMẫu số Tên chứng từ1 Công văn đề nghị hoàn thuế2 Công văn đề nghị không thu thuế3 Công văn đề nghị hoàn nộp thừa4 Bảng kê khai tính thuế5 Công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuếII. Chỉ tiêu thông tin khai báoSTT Chỉ tiêu thông tin Mô tả Bảng mã1 Mẫu số 01 Công văn đề nghị hoàn thuế1.1 Số công văn Hệ thống tự động cấp số công văn1.2 Ngày Hệ thống tự động ngày phát hành công văn1.3 Trường hợp hoàn thuếChọn một trong hai trường hợp sau:Ô 1: Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sauÔ 2: Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau1.4 Nơi nhận Nhập tên cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuếThông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn thuế1.5 Tên người nộp thuế Hệ thống tự động nhập tên người nộp thuế1.6 Mã số thuế Hệ thống tự động nhập mã số thuế của người nộp thuế1.7 Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịchHệ thống tự động nhập số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của người nộp thuế. Trường hợp hệ thống hiển thị không đúng hoặc thông tin đã thay đổi thì người nộp thuế nhập vào thông tin chính xác1.8 Địa chỉ Hệ thống tự động nhập địa chỉ của người nộp thuế, trường hợp hệ thống hiển thị không đúng thì người nộp thuế nhập vàođịa chỉ chính xác1.9 Điện thoại Hệ thống tự động nhập điện thoại của người nộp thuế, trường hợp không chính xác thì nhập số điện thoại chính xác của người nộp thuế.1.10 Fax Hệ thống tự động nhập số fax của người nộp thuế, trường hợpkhông chính xác thì nhập số fax chính xác của người nộp thuế.1.11 Email Hệ thống tự động nhập địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế, trường hợp không chính xác thì nhập địa chỉ chính xác1.12 Tên đại lý hải quan Nhập tên đại lý hải quan trong trường hợp nộp thuế theo ủy quyền 1.13 Mã số thuế của đại lýhải quanNhập mã số thuế của đại lý hải quan1.14 Địa chỉ của đại lý hải quanNhập địa chỉ của đại lý hải quan1.15 Điện thoại của đại lý hải quanNhập số điện thoại của đại lý hải quan1.16 Fax của đại lý hải quanNhập số fax của đại lý hải quan1.17 Email của đại lý hải quanNhập địa chỉ thư điện tử của đại lý hải quan1.18 Số hợp đồng đại lý hải quanNhập số hợp đồng đại lý hải quan1.19 Ngày hợp đồng đại lýhải quanNhập ngày của hợp đồng đại lý hải quanNội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (có thể nhập nhiều lần)1.20 Loại thuế1.21 Thuế xuất khẩu Nhập số tiền thuế xuất khẩu1.22 Thuế nhập khẩu Nhập số tiền thuế nhập khẩuThuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấpNhập số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp1.23 Thuế tiêu thụ đặc biệtNhập số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt1.24 Thuế bảo vệ môi trườngNhập số tiền thuế bảo vệ môi trường1.25 Thuế giá trị gia tăng Nhập số tiền thuế giá trị gia tăng1.26 Tờ khai hải quan, tờ khai bổ sungNhập số và ngày phát sinh tờ khai hải quan, tờ khai bổ sung1.27 Quyết định, ấn định thuếNhập số và ngày ban hành Quyết định, ấn định thuế1.28 Số tiền thuế đã nộp vào tài khoảnÔ “Thu NSNN”: Nhập số tiền thuế đã nộp vào tài khoản thu NSNNÔ “Tạm thu”: Nhập số tiền thuế đã nộp vào tài khoản tạm thu1.29 Lý do đề nghị hoàn Nhập nội dung đề nghị hoàn theo quy định tại điểm, khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan1.30 Tổng số tiền Tự động nhập tổng số tiền thuế tại các mụcThông tin về hàng hóa đề nghị hoàn thuế1.31 Thực hiện thanh toánqua ngân hàngChọn một trong hai ô sau: Ô 1: Chọn có và nhập số chứng từ thanh toánÔ 2: Chọn không1.32 Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công hoặc sử dụngChọn một trong hai ô sau: Ô 1: CóÔ 2: Không1.33 Đối với máy móc, Ô “Thời gian sử dụng”: Nhập thời gian sử dụng và lưu lại tại thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập tái xuấtViệt NamÔ “Tỷ lệ khấu hao”: Nhập tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóaÔ “Hình thức thuế”: Chọn nhập thực hiện theo hình thức thuế:+ Có+ Không1.34 Hình thức hoàn trả Chọn một trong các hình thức hoàn trả tại các ô sau sau:Ô 1: Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ thuộc tờ khai hảiquan, sau đó nhập + Số tờ khai hải quan+ Ngày tờ khai hải quanÔ 2: Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp thuộc tờ khai hải quan+ Nhập số tờ khai hải quan+ Nhập ngày tờ khai hải quanÔ 3: Hoàn trả trực tiếp: nhập các chỉ tiêu sau+ Số tiền bằng số+ Số tiền bằng chữ+ Hình thức hoàn trả:++ Chuyển khoản: nhập các chỉ tiêu sau+++ Nhập số tài khoản+++ Nhập tên ngân hàng (kho bạc nhà nước)++ Tiền mặt: nhập các chỉ tiêu sau+++ Nhập tên kho bạc nhà nước nơi nhận tiền hoàn thuế1.35 Hồ sơ tài liệu kèm theoNhập danh sách hồ sơ tài liệu đính kèm1.36 Xác nhận của nhân viên đại lý hải quanNhập các chỉ tiêu sau:(1) Họ và tên(2) Số Chứng chỉ hành nghề1.37 Xác nhận của người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuếNhập các chỉ tiêu sau:(1) Họ và tên(2) Chức vụ2 Mẫu số 02 Công văn đề nghị không thu thuế2.1 Số công văn Hệ thống tự động cấp số công văn2.2 Ngày Hệ thống tự động ngày phát hành công văn2.3 Nơi nhận Nhập tên cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuếThông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn thuế2.4 Tên người nộp thuế Hệ thống tự động nhập tên người nộp thuế2.5 Mã số thuế Hệ thống tự động nhập mã số thuế của người nộp thuế2.6 Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịchHệ thống tự động nhập số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của người nộp thuế. Trường hợp hệ thống hiển thị không đúng hoặc thông tin đã thay đổi thì nhập vào thông