PHỤ LỤC I MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Lưu

32 1 21/07/2011 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC I MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IMẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮUCÔNG NGHIỆP(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 củaBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)TỜ KHAIĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆPKính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Cá nhân dưới đây đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp DẤU NHẬN ĐƠN(Dùng cho cán bộ nhận đơn) NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA Tên đầy đủ:Địa chỉ:Điện thoại: CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Kiểu dáng công nghiệp  Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý Các quyền sở hữu công nghiệp khác CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN Tờ khai theo mẫu  Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học  Chuyên ngành kỹ thuật; khoa học vật lý, hóa học,sinh học  Chuyên ngành khác  Bản gốc để đối chiếuKIỂM TRA DANH MỤCTÀI LIỆU(Dành cho cán bộ nhận đơn)  Bản sao Quyết định tuyển dụng (hoặc hợp đồng laođộng) và tài liệu xác nhận thực tế hoạt động chuyên môn (nếu người đăng ký có yêu cầu được miễn môn kiểm tra)  Bản gốc để đối chiếu 02 ảnh 3 x 4 (cm) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT)Cán bộ nhận đơn(Ký và ghi rõ họtên) CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRATôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Khai tại ………. ngày … tháng …năm …Chữ ký, họ tên người đăng kýChú thích: Trong Tờ khai này, người đăng ký đánh dấu “x” vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợpPHỤ LỤC IIMẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNGNGHIỆP(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 củaBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)TỜ KHAIYÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNHVIÊNSỞ HỮU CÔNG NGHIỆPKính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Cá nhân dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp DẤU NHẬN ĐƠN(Dùng cho cán bộ nhận đơn) NGƯỜI YÊU CẦUTên đầy đủ:Địa chỉ: Điện thoại: CMND (số): NỘI DUNG YÊU CẦU Cấp Thẻ lần đầu Cấp lại Thẻ Số Thẻ đã cấp:Lý do cấp lại:  Thẻ bị mất  Thẻ bị lỗi  Thẻ bị hỏng  Thay đổi thông tin trong Thẻ: CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Kiểu dáng công nghiệp  Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý Các quyền sở hữu công nghiệp khác CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN Tờ khai theo mẫu  Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp (trừ trường hợp cấp lại)  Bản gốc để đối chiếu Bản sao Chứng minh nhân dân  02 ảnh 3 x 4 (cm) Thẻ đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT)KIỂM TRA DANH MỤCTÀI LIỆU(Dành cho cán bộ nhận đơn)Cán bộ nhận đơn(Ký và ghi rõ họtên) CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦUTôi xin cam đoan thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Khai tại ………. ngày … tháng …năm …Chữ ký, họ tên người yêu cầuChú thích: Trong Tờ khai này, người yêu cầu đánh dấu “x” vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên thì chỉ phải khai những thông tin liên quan đến lý do yêu cầu cấp lại Thẻ.