PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Lưu

58 1 04/12/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IMẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộtrưởng Bộ Công Thương)Mẫu (1): Áp dụng đối với hàng thực phẩm đông lạnh thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công ThươngTÊN DOANH NGHIỆP--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:......... ......, ngày... tháng... năm 20... ĐƠN ĐỀ NGHỊCấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩmđông lạnhKính gửi: Bộ Công Thương1. Tên doanh nghiệp:.............................................................................................- Địa chỉ trụ sở chính:............... Số điện thoại:.............. Số fax:...........................- Địa chỉ website (nếu có):....................................................................................- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..... do........ cấp ngày..... tháng...... năm........2. Kho, bãi chuyên dùng để phục vụ việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp:STT Tên kho/bãiĐịa chỉ kho,bãiHình thức sởhữu (Thuộc sởhữu hoặc khothuê)Sức chứa(m2/công-ten-nơ)Ghi chú1 ......... ......... ......... ......... .........2 ......... ......... ......... ......... .........3. Nguồn điện để bảo quản hàng thực phẩm đông lạnh:- Điện lưới (số lượng trạm biến áp, công suất từng trạm biến áp).- Máy phát điện dự phòng (số lượng máy phát điện; nhãn hiệu, công suất và số serie của từng máy).- Thiết bị cắm điện chuyên dùng (số lượng). 4. Hồ sơ kèm theo gồm:- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.- Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận việc doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ theo quy định: 1 bản chính.- Văn bản của cơ quan điện lực xác nhận về việc kho, bãi của doanh nghiệp có đủ nguồn điện lưới đủ để vận hành các công-ten-nơ lạnh theo quy định: 1 bản chính.- Tài liệu, giấy tờ chứng minh về kho, bãi và các trang thiết bị nêu tại mục 2 và 3 nêu trên.Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) Mẫu (2): Áp dụng đối với hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Phụ lục IV hoặc hàng đã qua sử dụng thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công ThươngTÊN DOANH NGHIỆP--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:...... ......, ngày... tháng... năm 20... ĐƠN ĐỀ NGHỊCấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng có thuế tiêu thụđặc biệt/hàng đã qua sử dụngKính gửi: Bộ Công Thương1. Tên doanh nghiệp:.............................................................................................- Địa chỉ trụ sở chính:............. Số điện thoại:................ Số fax:...........................- Địa chỉ website (nếu có):....................................................................................- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...... do............. cấp ngày.... tháng..... năm......2. Hồ sơ kèm theo gồm: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): 1 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.- Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận việc doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ theo quy định: 1 bản chính.Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)