PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Lưu

85 1 25/11/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIMẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 củaBộ Thông tin và Truyền thông)Mẫu 01 - Phụ lục số II(Tên người nhập khẩu)--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: ………. ……, ngày tháng năm 201… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨUTHIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆNKính gửi: Cục Viễn thông1. Người nhập khẩu:................................................................................................. 2. Địa chỉ:.................................................................................................................. Điện thoại: ….................……………. Fax:................................................................ 3. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện đề nghị cấp phép:Tên thiết bị:................................................................................................................ Ký hiệu:...................................................................................................................... Số lượng:................................................................................................................... Hãng sản xuất: .......................................................................................................... Công suất:..................................................................................................................Băng tần hoặc tần số phát:........................................................................................ (Nếu thiết bị nhiều chủng loại có thể lập danh mục kèm theo đơn)4. Hình thức nhập khẩu:............................................................................................ 5. Mục đích nhập khẩu:.............................................................................................. 6. Địa điểm nhập khẩu:.............................................................................................. 7. Hồ sơ kèm theo:- ................................................................................................................................. - ................................................................................................................................. Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện. NGƯỜI NHẬP KHẨU(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC IIMẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 củaBộ Thông tin và Truyền thông)Mẫu 02 - Phụ lục II(Tên người nhập khẩu)--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: ………. ……, ngày tháng năm 201… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆNKính gửi: Cục Viễn thông1. Người nhập khẩu:................................................................................................... 2. Địa chỉ:.................................................................................................................... Điện thoại: ……..........……………. Fax:...................................................................... 3. Giấy phép nhập khẩu đã được cấp: số ………. ngày .................4. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép:.............................................................................. 5. Hồ sơ kèm theo:...................................................................................................... Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện. NGƯỜI NHẬP KHẨU(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC IIIMẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 củaBộ Thông tin và Truyền thông)BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNGCỤC VIỄN THÔNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------