Phụ lục III MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Lưu

98 5 06/06/2011 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Phụ lục III MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục IIIMẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU,MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)Mẫu 01 - Phụ lục III(Tên người nhập khẩu)———————Số:..............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc——————————————...., ngày tháng năm 201....ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨUTEM BƯU CHÍNHKính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thôngTên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:..................................................................Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................Điện thoại:... .............................Fax:.......................E-mail :..................................Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......................... Nơi cấp:.....................Mã số XNK:................................... Nơi cấp:.........................................................Đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu các loại tem bưu chính sau đây: Stt Tên mặt hàng Xuất xứ Số lượng Hình thức nhập khẩu:…. Mục đích nhập khẩu:……………………………………….……………………Thời gian dự kiến nhập khẩu: ………………………………………….…….Hồ sơ kèm theo: ……………………………………………………………….. Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tem bưu chính. NGƯỜI NHẬP KHẨU (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)