PHỤ LỤC III MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Lưu

109 2 26/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC III MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC IIIMẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Công Thương)TÊN THƯƠNG NHÂN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:……………… ..., ngày ... tháng ... năm ... ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM ...Kính gửi: Bộ Công Thương1. Tên thương nhân (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và tên viết tắt): .........................Điện thoại: .............................................. Fax: .......................................................E-mail: ....................................................................................................................2. Địa chỉ giao dịch: ................................................................................................3. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính: ..............................................................................4. Sản phẩm có sử dụng mặt hàng hạn ngạch thuế quan làm nguyên liệu đầu vào:.................................................................................................................................5. Nhu cầu sử dụng mặt hàng hạn ngạch thuế quan cho sản xuất (công suất thực tế/ công suất thiết kế): ..........................................................................................Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, thương nhân báo cáo tình hình nhập khẩu mặt hàng ... trong năm ... và đăng ký nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm ... như sau:Mô tả hànghóa(HS)Thông tin chitiếtNăm 20... Đăng kýHNTQ năm20..HNTQđược cấpnăm 20…TH nhậpkhẩu 3 quýƯớc TH nhậpkhẩu năm20…Ví dụ:Thuốc lá nguyên liệu (HS 2401)- Lượng (tấn) - Trị giá (nghìn USD) - Xuất xứ Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai xin hoàn toàn chịutrách nhiệm trước pháp luật.Đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm20… cho mặt hàng nêu trên với số lượng là: … Người đại diện theo pháp luật của thương nhân(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) * Ghi chú: Trường hợp có điều chỉnh hạn ngạch thuế quan trong năm thì đề nghị nêurõ.