PHỤ LỤC II ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỬA KHO TIỀN (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, ngày 01 tháng 8 năm 2014) Lưu

30 1 31/07/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
PHỤ LỤC II ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỬA KHO TIỀN (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, ngày 01 tháng 8 năm 2014)

Bình luận

Thông tin bài viết

PHỤ LỤC II(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, ngày 01 tháng 8 năm2014) (Tên tổ chức/đơn vị đềnghị cấp giấy phép nhậpkhẩu)--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: ………, ngày tháng năm 20….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỬA KHO TIỀNKính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phát hành và Kho quỹ)1. Tên tổ chức/đơn vị đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu [tên đầy đủ bằngtiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có)]:- Thuộc cơ quan chủ quản (nếu có):- Địa chỉ:- Điện thoại: Fax:- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăngký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(*) số:Nơi cấp: Ngày cấp:- Mã số thuế (nếu có):2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xét cấp Giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền, cụ thể nhưsau:Stt Tên sản phẩm Mã HS Ký hiệuXuất xứ -Hãng sảnxuất, lắp rápSố lượngNămsản xuất 3. Mục đích nhập khẩu:4. Hình thức nhập khẩu: - Tên đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếngnước ngoài và tên viết tắt (nếu có)]:- Địa chỉ trụ sở chính:- Điện thoại: Fax:- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăngký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:Nơi cấp: Ngày cấp:- Mã số thuế (nếu có):5. Thời gian dự kiến nhập khẩu:6. Hồ sơ kèm theo:Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước vàcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc diệnquản lý chuyên ngành; cam kết sử dụng đúng mục đích hàng hóa xin nhậpkhẩu./. Nơi nhận:- Như đề gửi;- ………- Lưu.ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔCHỨC, ĐƠN VỊ(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóngdấu) PHỤ LỤC III(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, ngày 01 tháng 8 năm2014)NGÂN HÀNG NHÀNƯỚCVIỆT NAM--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: /GP-NHNN Hà Nội, ngày tháng năm 20 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỬA KHO TIỀN(Có giá trị đến hết ngày …../…../…..)THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMCăn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16tháng 6 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Ngân hàng Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động muabán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủtướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa;Căn cứ Thông tư số /2014/TT-NHNN ngày tháng năm 2014 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhậpkhẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam;Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền số ………ngày ......... và hồ sơ liên quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu cửa khotiền;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,NAY CHO PHÉP