Phân bổ chi phí vận chuyển vào trị giá tính thuế khi nhập khẩu phần mềm Lưu

614 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty tôi chuyên nhập phần mềm diệt virus về bán thì không chịu thuế GTGT và thuế NK nhưng giấy chứng nhận phần mềm diệt virus thì vẫn chịu thuế GTGT và thuế Nk. Xin cho tôi hỏi chi phí vận chuyển lô hàng thì tính hết vào giấy chứng nhận phần mềm diệt virus để tính thuế Nk, GTGT hay chi phí vận chuyển tính theo giá trị phân bổ cho tất cả các mặt hàng dù hàng không chịu thuế .

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Nguyễn Thị Ngọc Phụng  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:CHI PHI VAN CHUYENCâu hỏi:KÍNH GỬI CHI CUC HAI QUANCông ty tôi chuyên nhập phần mềm diệt virus về bán thì không chịu thuế GTGT và thuế NK nhưng giấy chứng nhận phần mềm diệt virus thì vẫn chịu thuế GTGTvà thuế Nk.Xin cho tôi hỏi chi phí vận chuyển lô hàng thì tính hết vào giấy chứng nhận phần mềm diệt virus để tính thuế Nk, GTGT hay chi phí vận chuyển tính theo giá trị phân bổ cho tất cả các mặt hàng dù hàng không chịu thuế . TRÂN TRỌNG.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Do bạn đọc cung cấp thông tin không rõ nên , Bộ phận tư vấn của Ban biên tập đề nghị bạn đọc tham khảo nội sau:- Việc xác định trị giá hải quan (trị giá tính thuế) đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó:“1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.2. Phương pháp xác định: Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan. Các phương pháp xác định trị giá hải quan bao gồm:a) Phương pháp trị giá giao dịch;1 b) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt;c) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự;d) Phương pháp trị giá khấu trừ;đ) Phương pháp trị giá tính toán;e) Phương pháp suy luận.Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể hoán đổi cho nhau.”- Trị giá Hải quan (trị giá tính thuế) của hàng hoá nhập khẩu trước hết phải được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch quy định tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó:“1. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóanhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.2. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm các khoản sau đây:a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;b) Các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này;c) Các khoản tiền người mua phải trả nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơn thương mại, bao gồm:c.1) Tiền trả trước, tiền ứng trước, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua bán, vận tải, bảo hiểm hàng hóa;c.2) Các khoản thanh toán gián tiếp cho người bán (ví dụ như: khoản tiền mà người mua trả cho người thứ ba theo yêu cầu của người bán; khoản tiền được thanh toán bằng cách cấn trừ nợ).”- Xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu có chứa phần mềm được quy định tại khoản 4 Điều 6. Phương pháp trị giá giao dịch:“a) Trị giá hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu là phương tiện trung gian có chứa phần mềm là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu, không bao gồm trị giá của phần mềm dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu mà nó 2 chứa đựng nếu trên hoá đơn thương mại, trị giá của phần mềm được tách riêng với trịgiá của phương tiện trung gian; b) Trị giá hải quan là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phầnmềm vào hàng hoá nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau: b.1) Trên hoá đơn thương mại, trị giá của phần mềm không được tách riêng vớitrị giá của phương tiện trung gian;b.2) Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho phần mềm có liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;b.3) Phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hoá nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.”Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./. 3