Nhóm loại hình và mã loại hình trong hệ thống VNACCS Lưu

804 3 12/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vậy khi mở tờ khai nhập khẩu hàng thiết bị máy may và các máy móc thiết bị khác của doanh nghiệp, công ty chọn mã loại hình là A12 (Nhập kinh doanh sản xuất) thì chọn nhóm loại hình nào? (nhóm loại hình kinh doanh đầu tư hay nhóm loại hình sản xuất xuất khẩu).

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18677:Hiện nay khai tờ khai nhập khẩu và tờ khai xuất khẩu trên hệ thống VNACCS. Tuynhiên, về "nhóm loại hình" và "mã loại hình" vẫn chưa được hiểu đúng để khai, cụ thể:Trong "nhóm loại hình" gồm 4 nhóm: -Kinh doanh, đầu tư -Sản xuất xuất khẩu -Giacông -Chế xuất. Thấy trong các nhóm này đều có "mã loại hình" giống nhau như mãloại hình A12. Vậy khi mở tờ khai nhập khẩu hàng thiết bị máy may và các máy mócthiết bị khác của doanh nghiệp, công ty chọn mã loại hình là A12 (Nhập kinh doanhsản xuất) thì chọn nhóm loại hình nào? (nhóm loại hình kinh doanh đầu tư hay nhómloại hình sản xuất xuất khẩu). Trường hợp trên, nếu quy định phải chọn nhóm loạihình "kinh doanh đầu tư" nhưng lại chọn nhóm loại hình "sản xuất xuất khẩu" thì cóvướng không? Ngược lại, nếu quy định phải chọn nhóm loại hình "sản xuất xuất khẩu"nhưng lại chọn nhóm loại hình "kinh doanh đầu tư" thì có vướng không? Hoặc chọnmột trong hai nhóm loại hình nào cũng được (Kinh doanh đầu tư hoặc sản xuất xuấtkhẩu)? Các văn bản nào quy định đối với trường hợp trên?Ngày gửi: 13/04/2017 - Trả lời: 17/04/2017Tên doanh nghiệp: pokaĐịa chỉ: 159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam - Email:tuan.hothanh@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Việc khai báo mã loại hình đã được Tổng Cục Hải quan hướng dẫn chi tiết tại Côngvăn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015. Ví dụ:Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (Hàng hoá làm thủ tục tại Chi cục Hảiquan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu): Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệpnhập khẩu hàng hoá để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinhdoanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (Trừ GC, SXXK, DNCX và doanhnghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làmthủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệpnội địa nhập kinh doanh hàng hoá từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanhtại chỗ. Ngoài ra, công văn số 2765/TCHQ-GSQL cũng quy định chi tiết mã loại hình E31-Nhập SXXK và hiện nay hàng hoá loại hình này được miễn thuế theo quy định tạiNghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ- Việc khai báo hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1