Nhập kính thời trang Lưu

21 0 17/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chuẩn bị nhập kính mắt thời trang, xin hỏi mặt hàng này có cần xin giấy phép khi nhập khẩu không? Thuế nhập khẩu và HS Code là gì? Công ty mở tờ khai ở Hải quan Cát Lái hay Tân Sơn Nhất có được không?

Bình luận

Thông tin bài viết

 !""#$ %&'()*'+",-./01"2(33,45676)-89%#:;<(9"=>?>@AB)41>C>@A)D/.E)9,,9D-F-.,"G  HIJIC  K"6  :  ;  )L )D  M  N  MO  P  @  B Q1.RRS..T.U;VDDW,45GX9#Y*.:Z;[1. Điều kiện nhập khẩu:GF+V!"1"\Kính áp tròng (cận, viễn, loạn thị)” ]^W"_);[F@R>@>))B`a)"@>C>@L`]a*2'4#b%&L`]a*T);<!"'!"24#b%&L`]a*'T2. Mã HS và thuế suất:BUcd,-J!"#e4.d,-]#Rd*f0.g1.hWeTi“Kính râm”Jd,-\RTTTji“Kính đeo, kính bảo hộ và các loại tương tự, kính thuốc, kính bảo vệ mắt hoặcloại khác-Loại khác- - Loại Khác”Jd,-\RTj B )*  [%  *  '    @k  l`e  *  '  ;  :d  _  9:@@>@C>9GBM">>@CLLmT3. Địa điểm làm thủ tục hải quan:- Uc::e1"LW45#e4.5:hGcR9:>@?>9GBM+"Gc?);[FI>@?>))B`).)f0.1.h2'1no:pY1"LWhW,45'E0.5:TGc4.]/5:D:enET);<6[+;V:c1DEn*+VW,458/n*:pY:e:;<;V/qWeT