Nhập khẩu phần mềm không nhập cùng MMTB Lưu

70 0 20/04/2020 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Riêng đối với trường hợp Phần mềm KHÔNG NHẬP CÙNG với MMTB, cách khai báo trị giá hải quan phần mềm bao gồm trị giá giao dịch của máy móc thiết bị liệu có dẫn đến việc tính trùng thuế khi DN vẫn sẽ khai báo trị giá MMTB khi nhập khẩu MMTB hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Thông tin đơn vị gửi yêu cầuTên: NGUYEN AN/GE VIETNAMCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợLĩnhvực:Nhập khẩuTiêuđề:Nhập khẩu phần mềmCâu hỏi:Kính gửi Anh/Chị bộ phận tư vấn Tổng Cục Hải Quan,Căn cứ theo khoản 5 và 6 Điều 6, TT 60/2019/TT-BTC cũng như hướng dẫn tóm tắt của Cơ quan Hải quan theo đường link https://haiquanonline.com.vn/nhung-thay-doi-trong-cach-tinh-tri-gia-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-nk-chua-phan-mem-111979.htmlChúng tôi hiểu sẽ tách các trường hợp như sau:1. Phần mềm ứng dụng: nếu trên hóa đơn thương mại, giá trị phần mềm và giá trị phương tiện trung gian là các khoản tách riêng, thì chỉ khai trị giá của phương tiện trung gian lên tờ khai hải quan.2. Phần mềm điều khiển, vận hành:a. Phần mềm nhập cùng với MMTB:i. Phần mềm điều khiển có trị giá tách riêng với trị giá của phương tiên trung gianchứa đựng. Dòng 1: MMTB với trị giá hải quan của máy móc thiết bị + giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu (Mã HS code theo mã của máy móc) Dòng 2: Phương tiện trung gian chứa đưng phần mềm với trị giá của vật chứa không bao gồm trị giá của phần mềm ứng dụng (Mã HS code theo mã của vật chứa)ii. Phần mềm điều khiển có trị giá KHÔNG tách riêng với trị giá của vật chứa. Khai 1 dòng MMTB với trị giá hải quan sẽ bằng trị giá giao dịch của máy móc thiết bị + giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu + giá vật chứa. (Mã HS code theo mã của máy móc)b. Phần mềm KHÔNG NHẬP CÙNG với MMTB với cách khai tương tự như khinhập cùng máy móc, chỉ khác ở điểm tham chiếu tờ khai nhập khẩu có liên quan (nếu phần mềm về trước thì tham chiếu tờ khai nhập phần mềm khi khai báo nhập khẩu MMBT và ngược lại)c. Phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu để nâng cấp, thay thế phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu lần đầu đã được cộng vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu: cách khai báo tương tự phần mềm ứng dụng.Rất mong các anh chị bộ phận tư vấn Tổng Cục Hải Quan xác nhận cách hiểu củachúng tôi.Riêng đối với trường hợp Phần mềm KHÔNG NHẬP CÙNG với MMTB, cách 1 khai báo trị giá hải quan phần mềm bao gồm trị giá giao dịch của máy móc thiết bị liệu có dẫn đến việc tính trùng thuế khi DN vẫn sẽ khai báo trị giá MMTB khi nhập khẩu MMTB hay không?Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lờiĐơn vị phụ trách:Cục Thuế Xuất nhập khẩuNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian có chứa phần mềm ứng dụngkèm theo:a. Trường hợp trị giá của phần mềm ứng dụng tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian: Trị giá hải quan là trị giá của phương tiện trung gian;b. Trường hợp không tách được trị giá của phần mềm với trị giá của phương tiện trunggian: Trị giá hải quan là trị giá của phương tiện trung gian bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hóa nhập khẩu (nếu có).2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu kèm theo: Trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu. Trong đó:a. Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành lưu trữ trong phương tiện trung gian đểcài đặt vào máy móc thiết bị sau khi nhập khẩu:a.1. Trường hợp trị giá phần mềm điều khiển, vận hành tách riêng với trị giá vật trung gian thì: Trị giá hải quan là trị giá máy móc thiết bị và trị giá phần mềm điều khiển, vận hành.a.2. Trường hợp trị giá phần mềm điều khiển, vận hành không tách riêng với trị giá vậttrung gian thì: Trị giá hải quan là trị giá máy móc thiết bị và trị giá phần mềm điều khiển, vận hành, bao gồm cả trị giá của phương tiện trung gian.b. Không cộng trị giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu vào trị giá máy móc thiết bị đối với trường hợp phần mềm này nhập khẩu để nâng cấp phần mềm điều khiển, vận hành lần đầu đã được cộng vào trị giá của máy móc thiết bị và trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành sản xuất tại Việt Nam để cài đặt vào máy móc thiết bị nhập khẩu.c. Thủ tục khai báo:c.1. Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu cùng máy móc thiết bị: Trị giá hải quan là trị giá máy móc thiết bị và trị giá phần mềm điều khiển, vận hành, bao gồm cả trị giá phương tiện trung gian (nếu không tách riêng được với trị giá phần mềm);2 c.2. Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành không nhập khẩu cùng máy móc thiết bị:- Đối với phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu trước máy móc thiết bị: Trị giá hải quan là trị giá phần mềm điều khiển, vận hành và trị giá của vật trung gian (nếu không tách riêng được với trị giá phần mềm), trong đó tại ô “mô tả hàng hóa” phải khai báo phần mềm điều khiển, vận hành dùng cho máy móc thiết bị dự kiến nhập khẩu. Khi nhập khẩu máy móc thiết bị, người khai ghi rõ số TK nhập khẩu của phần mềm điều khiển, vận hành.- Đối với phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu sau máy móc thiết bị: Trị giá hải quan là trị giá phần mềm điều khiển, vận hành và trị giá của vật trung gian (nếu khôngtách riêng được với trị giá phần mềm). Tại ô “Chi tiết khai trị giá”, người khai hải quan ghi rõ số tờ khai nhập khẩu máy móc thiết bị.3. Về việc tính trùng thuếNhư đã giải thích tại mục c khoản 2 nêu trên thì đối với trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành không nhập khẩu cùng máy móc, thiết bị, người khai hải quan không phải khai báo trị giá của máy móc thiết bị vào trị giá phần mềm điều khiển, vận hành để tính thuế, do đó không dẫn đến việc trùng thuế như cách bạn đọc hiểu.Đề nghị bạn đọc căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.Bạn đọc có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!3