Nhập hàng cà phê Lào đang gửi kho ngoại quan Việt Nam Lưu

33 2 02/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nếu Công ty tôi mua lại lô hàng đó của công ty Thuỵ Sĩ từ kho ngoại quan Việt Nam để tiêu thụ nội địa thì Công ty tôi có thể sử dụng C/O form S từ phía Lào cấp cho lô hàng gửi kho đó để được hưởng thuế suất ưu đãi không?

Bình luận

Thông tin bài viết

 !"#$%!&' $(")'*%%!(+,+-./"'0$1!*2$3 45.6&"&789: ;<=>39?'"'0$1!*2$3@A2)3$'(B$789:/"'0$1!*2$3C!DEF$G(CH?#D;<=>39/%I$.,%?"(C5J)H,K"L2)>>M5%"5H?#D;<=>39G%N3)C5J)HKGO,K3$%!+,+-/.F>M1P$3A(%NF)1Q7R%"S"L2)(G)H,6$!L2?T;;UV7>NM;;U7!#$P%7W72XX7XYZ2[\]^1_X`a^`2.<b^9cdeWfb9<\gQ2W12hF$i. 7[>jjgkj> 9Tl7h-7m gAa)2n o* 7gAX3Ve3$Ajp#3A313m!>! DXN0$hq2$(r")>$sH$7$3"NtHTl;[9o.V7X;l;lB$D[&3H&0NruXN0$“- Hàng hóa, khi làm thủ tục nhập khẩu, muốn được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặcbiệt theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA thì người nhập khẩuphải cung cấp cho cơ quan hải quan C/O hợp lệ.- Đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan và muốn được hưởng ưu đãi theo Hiệp đinhthương mại hàng hóa ATIGA thì Doanh nghiệp cần cung cấp cho cơ quan hải quanC/O mẫu D do Bộ Công Thương cấp giáp lưng với C/O bản gốc đã được cơ quan cóthẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu cấp cho lô hàng khi gửi kho ngoại quan”.1u)H,)[7[7 $3"NaC)&>F$t6$"v3j7T;;77Va7;;B$aE7ICOPhuF$3"NE#0F>!COPA7>M5%%&H3m uF!P>O)%DXN0$wt"rM"$C5#xDCA