Người thân gửi bưu kiện thuốc tây và đồng hồ từ Nhật về có phải nộp thuế khi nhận bưu kiện không? Lưu

36 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi muốn chuyển hàng từ nhập về việt nam bằng bưu điện nhật bản. Hàng hóa là thuốc tây và 1 chiếc đồng hồ đeo tay. Trị giá hàng hóa là 15000yên tương đương 3000000đồng. Vậy người nhà tôi ở việt nam khi nhận hàng có phải đóng thuế không và thuế là bao nhiêu. Xin hãy giải đáp thách mắc giúp tôi.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#$%&'()*"++,%--.+"+-!/0)1,2)&"')345567,'/8)1,2)39:::'.;.;<::::::5/="+'.>)$?+,%"+)1!14$)42)-,7/@A'!%BC$/@%;     ộ ư ợ ả ờD;E8FGH IJDNội dung trả lời:8!2>"#K,-LMNOP.K,O,-1Q48,7R.,3/=%S)TD&U55455-LV2))AW,VXEYPI,%E)1,AW,VXE%-,)Z%67$.&:[\]:3[\TO)']^\:3\]:3[K,OP$.;_H'4)%P&K,&3`^\]:3<\DTF)']:33a%]:3<K,KW'4).;%L7LP%,-)1,W&4)7LPL2Q%,N-N,$)W!)1,U.U7)_/=Y'N$.bc55AW,VXE/TD&U&&2)W)-4NSd67.UXeL$.&<f\]:3<\TOg)'39\33\]:3<K,OP8.?OPg4hH'W!2Q&i,-d7.>67.>N%Xj/]/=44&U)1,V*.U7)=d,%k2)&"')5567,'187!</:::/:::5l.>)m!P4N48,ak&Un.b%o%4l)2d!W,/D(-4%o44)48,a-LM!1%A0pK,)1,1)8,o%A0pLO(4.AS-d-,)Z%67&3]9\]:3q\DTF)':3\f\]:3qK,K_O(4.AS-dK,=d,%(d0d.;%L)1,rpsrtO!,7L]:3qT]:3`_/8.>b$#,%AdL3]9)'NY-LM8,o%o44.A-,)67&3]]\]:3q\DTF)':3\f\]:3qK,K_O(4NO(4.ANI,%E)1,)%o4'd&N43 ubN47)LL4W,_/=%A&0p=d4%A&0pK,%P%S)!ao)7N)nL7NvK,)1,4/aoT$.&3[\]:39\TO)'<:\:3\]:39K,OP8.?OP)h0.UXe"27L)1,N"("27L)1,w"((%8,2.bw(%8,,7)%&U)1,NjwTI,%E)1,N=d,%-,)Z%67$.&3:<\]:39\TO)':3\^\]:39K,OP8.?OP)/D&U5567,'-LM,%!71%f3/:]hD5567,'N55-#C)27L55"N(!55-%>N8*27LP1%f3/:3j/=XE%A0p0pf3:]/]3/::hD5567,'N17S$2BZ%-P-%>N1-P2"'Pj7S%A0pf3:]/]f/::hD5567,'N17S$2BZ%-P-%>N27Lj/D&U%S)&"'-LM,%!71%<:/:[h&k8*%S)P1%<:/:]N<:/:97S<:/:ql5%!%A7S.,,8PXx7G-d7Si,-dNA.b116722.bk(!!%P27LXx(EW,X,l7S2)%)XL7S11(-2yj/D-LMao)74N)nL7NvK,)1,%)%Y)XEkqlW'BRW!d"27L)1,67I,%E)1,N=d,%LFE2Ezz-,)Z%67$.&3:<\]:39\TO)':3\^\]:39K,OP8.?OP)NC!4Xe8(%A0p4xbU4/7)8,N(%A&)1,N8.U2)%KE!W,N-L1(8.U%A&)1,67W'LD^$.&<`\]:39\TO)']9\<\]:39K,OP)hH'KE!W,w(%8,N%!W,w4N4)W!2Q4&U)1,Nj/OP.$-7(-LM-4/8"8M{]