Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2014 ký kết Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Pa-na-ma Lưu

2 0 16/11/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2014 ký kết Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Pa-na-ma

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 82/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ KẾT “HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PA-NA-MA VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP” CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 120/TTr-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2014, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua nội dung “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản”. Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền phía Pa-na-ma. Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủy quyền theo quy định hiện hành./. Nơi nhận: - Các đồng chí Thành viên Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, KTTH, TGĐ Cổng TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3).HM.