Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2012 Về việc phê duyệt hiệp định hải quan Asean Lưu

1 0 21/11/2012 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2012 Về việc phê duyệt hiệp định hải quan Asean

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 78/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HẢI QUAN ASEAN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005, Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 104/TTr-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2012, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Hải quan ASEAN ký ngày 30 tháng 3 năm 2012 tại Căm-pu-chia. Điều 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định. Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./. Nơi nhận: - Các đồng chí Thành viên Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Quốc phòng, Công Thương, Y tế, NNPTNT (kèm theo Hiệp định); - VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTN, TH, Cổng TTĐT;TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng - Tổng cục Hải quan; - Lưu: VT, QHQT (2).