Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2016 về việc hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của tổng công ty lương thực miền nam Lưu

3 0 30/08/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2016 về việc hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của tổng công ty lương thực miền nam

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 74/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA 09 ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 5681/BCT-XNK ngày 24 tháng 6 năm 2016, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đồng ý 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam được tiếp tục xuất khẩu gạo đến hết tháng 6 năm 2017 như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5681/BCT-XNK ngày 24 tháng 6 năm 2016. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Hiệp hội Lương thực Việt Nam; - Tổng công ty Lương thực miền Nam; - VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; các Vụ: KTN, TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT; - Lưu: Văn thư, KTTH (3). TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc