Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-a Lưu

2 0 02/08/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-a

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 69/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VÀ TƯƠNG TRỢ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ I-TA-LI-A CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 63/TTr-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2016, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ I-ta-li-a. Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./. Nơi nhận: - Các đồng chí thành viên Chính phủ; - Các Bộ: TC, NG, TP, CT, CA (kèm theo Hiệp định); - VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH; - Lưu: VT, QHQT (3).ST.50 TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc