Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2016 ký Nghị định thư 2 về Chỉ định cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh Lưu

1 0 25/02/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2016 ký Nghị định thư 2 về Chỉ định cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 18/NQ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016 NGHỊ QUYẾTVỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ 2 VỀ CHỈ ĐỊNH CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚITHUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO THUẬN LỢI CHO HÀNG HÓAQUÁ CẢNHCHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 05/TTr-BTC ngày 11 tháng01 năm 2016,QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giớithuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt Chính phủ ViệtNam ký Nghị định thư trên.Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./. Nơi nhận:- Các đồng chí thành viên Chính phủ;- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp, Quốc phòng, GTVT (kèm theo NĐT);- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;- Lưu: VT, QHQT(2).đhTM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng