Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2016 gia hạn Bản Thỏa thuận về thương mại gạo giữa Việt Nam - Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi Lưu

7 0 25/12/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2016 gia hạn Bản Thỏa thuận về thương mại gạo giữa Việt Nam - Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 107/NQ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIA HẠN BẢN THỎA THUẬN VỀ THƯƠNG MẠI GẠO GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHILIPPINES BẰNG HÌNH THỨC CÔNG HÀM TRAO ĐỔI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế 2016 ngày 09 tháng 4 năm 2016; Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 11753/TTr-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2016, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đồng ý gia hạn Bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines về việc Việt Nam cung cấp gạo cho Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi và phê duyệt nội dung của các công hàm trao đổi. Điều 2. Ủy quyền cho Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công Thương hoàn thiện, gửi công hàm trao đổi cho phía Philippines để gia hạn Bản Thỏa thuận nêu trên và thực hiện các thủ tục đối ngoại liên quan./. Nơi nhận: - Các đồng chí thành viên Chính phủ;- Các Bộ: CT, NG, TP, NNPTNT; - Vinafood 1,2; - VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT(2).NĐ TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc