Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan giữa Việt Nam - Ấn Độ Lưu

1 0 20/01/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan giữa Việt Nam - Ấn Độ

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 03/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 NGHỊ QUYẾTVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA ẤN ĐỘ VỀHỢP TÁC VÀ TRỢ GIÚP LẪN NHAU TRONG CÁC VẤN ĐỀ VỀ HẢI QUANCHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 147/TTr-BTC ngày 08 tháng 12 năm2014,QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đềvề hải quan” (Hiệp định).Điều 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quanvà phía Ấn Độ tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định.Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành và thôngbáo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định./. Nơi nhận:- Các đồng chí thành viên Chính phủ;- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải;- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL,TH, TGĐ Cổng TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).PHTM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng